0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowy sposób wypełniania deklaracji rozliczeniowych ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowy projekt rozporządzenia zakłada, że już od 1 stycznia 2024 roku podczas wypełniania deklaracji będzie można wybrać nowe kody ZUS. Kogo będą dotyczyć zmiany? Poznaj nowy sposób wypełniania deklaracji rozliczeniowych ZUS.

Nowy sposób wypełniania deklaracji rozliczeniowych ZUS – nowelizacja

Projekt nowelizacji Rozporządzenia ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 roku w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów wprowadza zmiany:

  1. w części I „Kod tytułu ubezpieczenia” w dziale 1 „Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem”, gdzie dodane zostaną nowe kody:

    1. „14 30 – osoba pobierająca świadczenie wspierające”,

    2. „14 31 – osoba niepodejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające”;

  2. w części IV „Kod pracy o szczególnym charakterze” zmienione zostanie brzmienie kodu 21 na:

    1. „21 – prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich”.

Dlaczego wprowadzane są zmiany?

Nowe kody ZUS zostają wprowadzone w związku z wejściem w życie:

  • Ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym. Wprowadziła do systemu prawnego nowy rodzaj świadczenia – świadczenie wspierające;

  • Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich i uchyleniu Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Od kiedy nowe kody ZUS?

Data wejścia w życie tego rozporządzenia jest związana z datą wejścia w życie odpowiednich przepisów ustawy z 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. Rozporządzenie zawiera przepisy przejściowe: w przypadku przekazywania dokumentów dotyczących okresów przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się kody tytułu ubezpieczenia i kody pracy o szczególnym charakterze, obowiązujące w okresach, za które dokumenty te zostały przekazane.

W związku ze zmianami w prawie konieczne jest dodanie nowych kodów tytułu ubezpieczenia. Nowe kody ZUS zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2024 roku.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów