0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PESEL w postępowaniu cywilnym - kiedy jest niezbędny?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

PESEL w postępowaniu cywilnym to nowy obowiązek na mocy nowelizacji przepisów procedury cywilnej od 7 lipca 2013 r. Należy umieszczać go na wszelkich pismach kierowanych do sądu. Celem wprowadzonej nowelizacji było zminimalizowanie ryzyka wystąpienia pomyłek związanych z mylnym oznaczeniem danych osobowych stron zarówno w postępowaniu przed sądami cywilnymi jak i w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komorników sądowych

Obowiązek podawania numeru PESEL w postępowaniu cywilnym - w piśmie procesowym

Wprowadzone zmiany nakładają obowiązek wskazywania w pierwszym piśmie kierowanym do sądu przez powoda, jego numeru PESEL, lub numeru identyfikacji podatkowej – NIP. Kolejna zmiana w tym kierunku przewiduje obowiązek leżący po stronie sądu do ustalenia numeru

PESEL w postępowaniu cywilnym dotyczy pozwanego, w przypadku gdy jest on osobą fizyczną i numeru KRS (bądź innego właściwego rejestru ) w przypadku osób prawnych.

Obowiązek ten sąd powinien wykonać z urzędu, poprzez skierowanie zapytania do bazy PESEL lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jednakże jeżeli w toku podjętych przez sąd czynności zmierzających do ustalenia nr PESEL okaże się, że pojawiły się trudności w uzyskaniu takich informacji ( np. w sytuacji gdy przy danej ulicy zamieszkuje więcej osób o tym samym imieniu i nazwisku ), sąd ma prawo wezwać powoda do przedłożenia dodatkowych znanych mu informacji dotyczących osoby pozwanego, które mogłyby pomóc w zidentyfikowaniu jego numeru PESEL. W interesie powoda leży dostarczenie takich informacji dla sądu, jednakże jeżeli tego nie zrobi, musi liczyć się z tym, że sąd nie mogąc nadać biegu sprawie, może zawiesić postępowanie.

Numer PESEL w elektronicznym postępowaniu upominawczym 

Również w przypadku elektronicznego postępowania upominawczego został wprowadzony rygor podawania nr PESEL ( NIP/nr KRS ) przez powoda. W przypadku takiego postępowania, pozwany nie tylko musi podać swoje dane identyfikacyjne ale również powinien wskazać odpowiedni nr PESEL (NIP/nr KRS ) pozwanego. Przy czym ważne jest, iż za celowe wskazanie błędnych danych lub niezachwianie przy tym należytej staranności, powód musi liczyć się z tym, że może zostać ukarany grzywną.

Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że w interesie powoda, bez względu na rodzaj postępowania, powinno leżeć dążenie do uzyskania nr PESEL swojego kontrahenta. Z pewnością PESEL w postępowaniu cywilnym w znacznym stopniu ułatwi to w przyszłości egzekwowanie należności drogą sądową.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów