Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Numer PESEL i zamieszczanie go w pismach w postępowaniu cywilnym

Na mocy nowelizacji przepisów procedury cywilnej od 7 lipca 2013 r., do postępowania cywilnego wprowadzono zmiany dotyczące min. obowiązku umieszczania numeru PESEL na wszelkich pismach kierowanych do sądu. Celem wprowadzonej nowelizacji było zminimalizowanie ryzyka wystąpienia pomyłek związanych z mylnym oznaczeniem danych osobowych stron zarówno w postępowaniu przed sądami cywilnymi jak i w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komorników sądowych

Obowiązek podawania numeru PESEL  w piśmie procesowym

Wprowadzone zmiany nakładają obowiązek wskazywania w pierwszym piśmie kierowanym do sądu przez powoda, jego numeru PESEL, lub numeru identyfikacji podatkowej – NIP. Kolejna zmiana w tym kierunku przewiduje obowiązek leżący po stronie sądu do ustalenia numeru PESEL pozwanego, w przypadku gdy jest on osobą fizyczną i numeru KRS ( bądź innego właściwego rejestru ) w przypadku osób prawnych. Obowiązek ten sąd powinien wykonać z urzędu, poprzez skierowanie zapytania do bazy PESEL lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jednakże jeżeli w toku podjętych przez sąd czynności zmierzających do ustalenia nr PESEL okaże się, że pojawiły się trudności w uzyskaniu takich informacji ( np. w sytuacji gdy przy danej ulicy zamieszkuje więcej osób o tym samym imieniu i nazwisku ), sąd ma prawo wezwać powoda do przedłożenia dodatkowych znanych mu informacji dotyczących osoby pozwanego, które mogłyby pomóc w zidentyfikowaniu jego numeru PESEL. W interesie powoda leży dostarczenie takich informacji dla sądu, jednakże jeżeli tego nie zrobi, musi liczyć się z tym, że sąd nie mogąc nadać biegu sprawie, może zawiesić postępowanie.

Numer PESEL w elektronicznym postępowaniu upominawczym 

Również w przypadku elektronicznego postępowania upominawczego został wprowadzony rygor podawania nr PESEL ( NIP/nr KRS ) przez powoda. W przypadku takiego postępowania, pozwany nie tylko musi podać swoje dane identyfikacyjne ale również powinien wskazać odpowiedni nr PESEL ( NIP/nr KRS ) pozwanego. Przy czym ważne jest, iż za celowe wskazanie błędnych danych lub niezachwianie przy tym należytej staranności, powód musi liczyć się z tym, że może zostać ukarany grzywną.

Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że w interesie powoda, bez względu na rodzaj postępowania, powinno leżeć dążenie do uzyskania nr PESEL swojego kontrahenta. Z pewnością w znacznym stopniu ułatwi to w przyszłości egzekwowanie należności drogą sądową.

Obowiązek podawania numeru PESEL - wyrok Sądu Najwyższego 

Powyższe zmiany dotyczące nr PESEL zostały wprowadzone 7 lipca 2013 roku, w związku z tym warto rozważyć kwestię wprowadzonego obowiązku w przypadku spraw sprzed dokonanej nowelizacji. W tym przypadku należy się posłużyć uchwałą Sądu Najwyższego, która brzmi :

Nadając klauzulę wykonalności orzeczeniom sądów lub referendarzy sądowych wydanym w postępowaniach wszczętych przed dniem 7 lipca 2013 r. oraz ugodom sądowym zawartym w postępowaniach wszczętych przed tym dniem, w treści klauzuli wykonalności nie wskazuje się informacji objętych treścią § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz.U. z 2012 r., poz. 443 ze zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 859).

Innymi słowy, Sąd Najwyższy stwierdził, że w przypadku spraw zakończonych przed 2013 r, w których powód składa wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, powód nie ma obowiązku podawania nr PESEL pozwanego. Ta sama zasada dotyczy spraw rozpoczętych przed 7 lipca 2013 roku i trwających nadal.