0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczanie VAT z faktur za media i internet

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zmiany w rozliczeniach faktur za media i internet dotyczą nie tylko sprzedawców, ale także nabywców. Do końca 2013 roku przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT pamiętali o szczególnym momencie odliczania podatku naliczonego przy fakturach dokumentujących zakup usług telekomunikacyjnych czy mediów. Istotnym elementem otrzymanej od dostawcy usług faktury był dotychczas termin płatności. Jak dokonywać odliczeń w 2014 roku? Na co zwrócić uwagę przy fakturach za media?

Czym są media i usługi telekomunikacyjne?

Ustawa o VAT przy określaniu momentu powstania obowiązku podatkowego jako świadczenia szczególne wyróżniała i wciąż wyróżnia:

 • usługi telekomunikacyjne (w tym internet) i radiokomunikacyjne;

 • dostawę oraz dystrybucję energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego;

 • szeroko pojęte media do których zalicza się:

  • usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych,

  • usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

  • usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu,

  • usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu,

  • usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne,

  • usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych,

  • usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu,

  • usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia,

  • usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne,

  • usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych,

  • usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),

  • usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem,

  • pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń,

  • usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu,

  • pozostałe usługi sanitarne.

Odliczenie VAT z faktur za media do końca roku 2013

Do końca roku 2013 dla sprzedawców usług telekomunikacyjnych oraz mediów obowiązek podatkowy powstawał z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie lub na fakturze. Równocześnie nabywcom wymienionych usług odliczenie VAT przysługiwało najwcześniej w okresie, w którym przypadał termin płatności. Nie było więc istotnym, kiedy dokonano zapłaty oraz jaka na otrzymanej fakturze widnieje data wystawienia czy sprzedaży. Liczył się zawsze wskazany przez sprzedawcę termin płatności.

Odliczenie VAT z faktur za media od stycznia 2014

Z początkiem stycznia 2014 roku w życie weszły przepisy znowelizowanej ustawy o VAT. Zmiany objęły m.in. świadczących i nabywających usługi telekomunikacyjne i media. Przepisy ustawy wciąż wyróżniają wspomniany rodzaj usług jako szczególny. Jednak zmienił się moment powstania obowiązku podatkowego, a przy tym również moment odliczenia VAT z otrzymanej faktury za media.

Obecnie obowiązek podatkowy przy dostawie mediów będzie zależał przede wszystkim od daty wystawienia faktury. Termin płatności określony na fakturze nie będzie więc miał znaczenia dla celów rozliczeń VAT. Zmiana przekłada się również na termin odliczenia VAT. Nabywca już nie musi czekać z odliczeniem VAT na okres, w którym przypada termin płatności. Odliczenie obecnie przysługuje co do zasady w momencie otrzymania faktury.

Jak bowiem stanowią nowe przepisy, prawo do odliczenia VAT od nabywanych mediów czy usług telekomunikacyjnych powstaje w okresie, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Jednak tu przepisy nakładają dodatkowy warunek: nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. W praktyce oznacza to, że co do zasady u sprzedawcy mediów obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury, a więc i nabywca zgodnie z tą datą mógłby odliczyć VAT. Jednak, aby nabywcy przysługiwało prawo do odliczenia, musi on posiadać fakturę, a więc prawo do odliczenia VAT powstanie w okresie, w którym podatnik otrzyma fakturę.  

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów