0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Organizacja czasu pracy – jak prawidłowo postępować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zapewnienie właściwego funkcjonowania zakładu pracy wymaga określenia przez pracodawcę – stosownie do potrzeb firmy – ram czasowych, w których zakresie praca będzie wykonywana. Odnosi się to zarówno do całości przedsiębiorstwa, jak i do poszczególnych jednostek organizacyjnych. Jakie podstawowe uwarunkowania prawne ma organizacja czasu pracy u pracodawcy?

Organizacja czasu pracy – podstawa prawna

Przepisy regulujące zasady postępowania w zakresie organizacji czasu pracy zostały zawarte w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (kp).

Akty zakładowego prawa pracy obejmujące postanowienia w zakresie organizacji czasu pracy

W ogólnym ujęciu wybór aktu zakładowego prawa pracy, w którego ramach należy uregulować kwestie dotyczące organizacji czasu pracy, zależy od wielkości zakładu pracy (liczby pracowników). W największych firmach stosuje się układy zbiorowe pracy (uzp), w mniejszych natomiast zastosowanie znajdują regulaminy pracy lub obwieszczenia. 

Oznacza to zatem, że systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe ustala się w:

 • uzp lub
 • regulaminie pracy, lub
 • obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty uzp lub nie jest obowiązany do wydania regulaminu pracy.

Układ zbiorowy pracy

Jak wynika z treści art. 240 § 1 kp, uzp określa: 

 • warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy;
 • wzajemne zobowiązania stron układu, w tym dotyczące stosowania układu i przestrzegania jego postanowień.

W odniesieniu do kwestii związanych z czasem pracy uzp powinien zawierać postanowienia dotyczące:

 • ustalenia systemów oraz rozkładów czasu pracy i przyjętych okresów rozliczeniowych (art. 150 § 1 kp);
 • określenia maksymalnej liczby godzin nadliczbowych dla pracownika w roku kalendarzowym innej niż 150-godzinna norma kodeksowa (art. 151 § 4 kp);
 • wprowadzenia fakultatywnej przerwy w pracy, której nie wlicza się do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczonej na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych (art. 141 § 2 kp).

Regulamin pracy

Jeżeli chodzi o regulamin pracy, to art. 150 § 1 kp zobowiązuje pracodawcę do zamieszczenia w nim postanowień określających stosowane systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe.

Ustalenia w zakresie zasad świadczenia pracy w porze nocnej wprowadzone w regulaminie pracy wymagają uwzględnienia przepisów art. 1517 i 1518 kp. 

Zgodnie zatem z art. 1041 § 1 pkt 2 i 4 kp w regulaminie pracy powinny zostać zawarte postanowienia określające:

 • systemy i rozkłady czasu pracy,
 • przyjęte okresy rozliczeniowe, 
 • porę nocną.

Ustalenie regulaminu pracy leży w kompetencji pracodawcy, przy czym treść postanowień w nim zawartych wymaga uzgodnienia z zakładową organizacją związkową. Pracodawca jest zatem obowiązany dążyć do uzyskania z organizacją związkową pełnego porozumienia co do wszystkich istotnych jego postanowień.

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości w przyjęty u danego pracodawcy sposób komunikowania się z pracownikami.

Udostępnienie jego treści ogółowi zatrudnionych jest równocześnie warunkiem uzyskania mocy prawnej przez ten akt zakładowy.

Obwieszczenie dotyczące ustaleń w zakresie czasu pracy

Obowiązek wydania obwieszczenia dotyczącego ustaleń w zakresie czasu pracy odnosi się do mniejszych pracodawców, czyli takich, którzy nie są zobowiązani do zawarcia uzp ani do utworzenia regulaminu pracy. W obwieszczeniu określa się:

 • system czasu pracy,
 • rozkłady czasu pracy, 
 • okresy rozliczeniowe.

Przykład 1.

Pracodawca, którego nie dotyczy uzp i który nie ma obowiązku wydania regulaminu pracy, informacje w zakresie przyjętych rozwiązań w przedmiocie czasu pracy przekazuje pracownikom w formie obwieszczenia. W przypadku systemu czasu pracy wskazuje system obowiązujący ogół pracowników. Jeżeli w odniesieniu do poszczególnych ich grup stosowane są różne systemy, należy to odpowiednio wyodrębnić we wspomnianym dokumencie. Rozkłady czasu pracy można sporządzić jako załączniki do obwieszczenia. Wskazać należy ponadto okresy rozliczeniowe – podstawowy oraz inne okresy rozliczeniowe, jeśli mają być również stosowane.

W zakresie poinformowania pracownika o treści obwieszczenia i w kwestii terminu wejścia w życie tego aktu zakładowego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące regulaminu pracy (art. 104(3) kp).

Przykład 2.

Pracodawca informuje pracowników w kwestii przyjętych zasad organizacji czasu pracy w formie obwieszczenia. Do tego aktu zakładowego prawa stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące regulaminu pracy. Oznacza to, że pracodawca zapoznaje pracownika z treścią obwieszczenia przed rozpoczęciem przez niego pracy. Ponadto obwieszczenie wchodzi w życie po 2 tygodniach od podania tego dokumentu do wiadomości pracowników – w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Odstępstwa od ogólnych zasad obowiązujących w zakresie organizacji czasu pracy

Od przedstawionych powyższych zasad sformułowanych w art. 150 § 1 kp przepisy przewidują pewne odstępstwa.

Zgodnie z art. 139 § 3 kp system przerywanego czasu pracy wprowadza się: 

 • w uzp lub w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa taka organizacja – w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy, oraz 

 • na zasadzie wyjątku – na podstawie umowy o pracę (dotyczy pracodawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego działalność w zakresie rolnictwa i hodowli, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa).

Ponadto pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, a także pracodawca, u którego zakładowa organizacja związkowa nie wyraża zgody na ustalenie lub zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych, może stosować okresy rozliczeniowe czasu pracy określone w art. 135 § 2 i 3 kp, czyli okresy nieprzekraczające 3 lub 4 miesięcy przewidziane w ramach systemu równoważnego czasu pracy – po uprzednim zawiadomieniu właściwego inspektora pracy (art. 150 § 2 kp).

Zastosowanie do pracownika systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 kp) lub systemu pracy weekendowej (art. 144 kp) następuje na podstawie umowy o pracę, aby wprowadzić jeden ze wskazanych systemów, wymagany jest bowiem wniosek pracownika. Wnioski pracownika w tej sprawie przechowuje się w części jego akt osobowych zawierającej dokumenty w zakresie ewidencji czasu pracy.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy zgodnie z art. 129 § 2 kp, a więc przedłużenie maksymalnie do 12 miesięcy w warunkach określonych w powołanym przepisie oraz rozkłady czasu pracy wskazane w art. 1401 kp, czyli rozkłady stosowane w tzw. ruchomym czasie pracy, ustala się w:

 • uzp lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli jednak nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

 • porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.

TJak wynika z brzmienia art. 150 § 4 kp – kopię porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy pracodawca jest obowiązany przekazać właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Niezależnie od powyżej wskazanych postanowień rozkłady czasu pracy przewidziane w ruchomym czasie pracy (art. 1401 kp) mogą być także stosowane na pisemny wniosek pracownika (art. 150 § 5 kp).

Organizacja czasu pracy – jak prawidłowo postępować? Podsumowanie

Prowadzenie zakładu pracy wiąże się z koniecznością określenia zasad w zakresie ustalania i rozliczania czasu pracy. W zależności od wielkości danego przedsiębiorstwa pracodawca dokonuje odpowiednich ustaleń w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo za pośrednictwem obwieszczenia. Jednocześnie przepisy prawa pracy przewidują pewne odstępstwa od standardowych reguł dotyczących wprowadzania konkretnych systemów czasu pracy oraz przedłużania okresów rozliczeniowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów