Poradnik Przedsiębiorcy

Podatek VAT możesz odliczyć 5 lat wstecz korygując pierwotną deklarację

Zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT podatnik, który nie dokonał obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, może tego dokonać poprzez złożenie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym przysługiwało mu takie prawo. Korektę należy złożyć w Urzędzie Skarbowym nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym nastąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji:
1. ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej,
2. przysługuje nadal po zakończeniu:

  • kontroli podatkowej,
  • postępowania podatkowego — w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.