0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawiadomienie o nabyciu nieruchomości - do kiedy należy złożyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nabycie nieruchomości jest określoną w przepisach prawa czynnością prawną skutkującą przejściem prawa własności z jednego podmiotu na drugi. Kupujący często myślą, że sama wizyta u notariusza i pobranie przez niego stosownych opłat i podatków zamyka temat sprzedaży. Warto jednak wiedzieć, że niektóre czynności powinny zostać wykonane po nabyciu nieruchomości już przez nowych właścicieli. Jedną z nich jest zawiadomienie o nabyciu nieruchomości. Jak to zrobić, w jakim terminie? Odpowiedź poniżej.

Zawiadomienie o nabyciu nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1–3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 1. grunty;
 2. budynki lub ich części;
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 11, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3.

Natomiast jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Podatnik zobowiązany jest złożyć informację nie tylko wówczas, kiedy zaistnieją okoliczności uzasadniające powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, ale także wtedy, gdy nastąpi zdarzenie wpływające na wysokość opodatkowania.

Jak złożyć zawiadomienie o nabyciu nieruchomości?

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do wykonania kilku czynności bezpośrednio po dniu podpisania aktu notarialnego, mianowicie:

 1. wypełnić druk IN-1 „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”;
 2. formularz złożyć we właściwym urzędzie gminy;
 3. oczekiwać na decyzję o wysokości podatku;
 4. uiścić podatek wskazany w decyzji.

Wypełnienie formularza IN-1

Formularz należy pobrać albo ze strony internetowej właściwej gminy, albo też udać się do urzędu gminy osobiście i uzupełnić go na miejscu.

1 lipca 2019 roku Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019 r., poz. 1104) wprowadzono we wszystkich gminach na terenie Polski jednolite wzory formularzy związane z podatkami lokalnymi, tj. podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym.

W przypadku składania przez współwłaścicieli (w tym również małżonków) jednego wspólnego formularza IN-1 obowiązek złożenia własnoręcznego podpisu na dokumencie spoczywa na każdym współwłaścicielu nieruchomości.

Złożenie formularza IN-1

Formularz można złożyć na trzy sposoby:

 1. zanieść druk bezpośrednio do urzędu właściwej gminy;
 2. wysłać pocztą;
 3. wysłać przez internet, np. przez ePUAP.

Oczekiwanie na decyzję o wysokości podatku

Wysokość podatku zależy od:

 1. powierzchni gruntów i budynków lub ich części;
 2. stawki podatku, która obowiązuje w gminie.

Gmina określa stawki podatku, które nie mogą być wyższe niż stawki maksymalne. Nie należy obliczać podatku samodzielnie. Gmina co roku przysyła decyzję o wysokości podatku.

Uiszczenie podatku wynikającego z decyzji

Podatek wskazany w decyzji, o której mowa wyżej, należy uiścić w czterech terminach i w czterech ratach:

 1. do 15 marca;
 2. do 15 maja;
 3. do 15 września;
 4. do 15 listopada.

Podatek można zapłacić:

 1. w kasie gminy;
 2. przelewem na konto gminy;
 3. u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta).

Czy podatnik będzie obowiązany składać deklarację każdego roku?

Z art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie wynika konieczność corocznego składania przez osobę fizyczną informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Obowiązek taki powstaje dopiero w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Z powyższego przepisu wynika, że jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Złożenie przez podatnika będącego osobą fizyczną informacji o zdarzeniu mającym wpływ na wysokość opodatkowania, które miało miejsce po doręczeniu decyzji ustalającej wysokość zobowiązania (art. 6 ust. 6 w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) wszczyna postępowanie podatkowe bez konieczności wydawania przez organ podatkowy postanowienia o wszczęciu postępowania (art. 165 § 7 pkt 2 Ordynacji podatkowej). Za datę wszczęcia postępowania uznaje się wówczas datę złożenia informacji (art. 165 § 8 Ordynacji podatkowej). Jeżeli organ podatkowy nie kwestionuje danych mających wpływ na treść obowiązku podatkowego wynikających ze skorygowanej informacji, wtedy na podstawie art. 254 § 1 Ordynacji podatkowej wydaje decyzję zmieniającą ostateczną decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego, bez wyznaczania terminu do wypowiedzenia się w sprawie zgromadzonych dowodów (art. 200 § 2 pkt 3 Ordynacji podatkowej).

Korekta informacji dotycząca zmian w stanie faktycznym, które miały miejsce jeszcze przed doręczeniem pierwotnej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, w ogóle nie wszczyna postępowania w sprawie zmiany decyzji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów