0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie VAT przy imporcie usług od 2014 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rok 2014 jest rokiem ogromnych zmian na gruncie podatku od towarów i usług. Największe modyfikacje dotyczyły ogólnie pojętego fakturowania, jak również powstawania obowiązku podatkowego, bowiem wraz z końcem 2013 roku został uchylony dotychczas obowiązujący art. 19 ustawy. Na jego miejsce dodano nowy art. 19a. Zmiany w tym zakresie objęły także import usług.

Rozliczenie importu usług do końca 2013 roku

Obowiązek podatkowy z tytułu importu usług powstawał zgodnie z przepisami określonymi w art. 19 ust. 19 ustawy o VAT.   

W przypadku importu usług regulowanego art. 28b ustawy obowiązek podatkowy powstawał zgodnie z art 19a ustawy  z chwilą wykonania usług, z tym że:

  • usługi, dla których, w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług;

  • usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których, w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług.

W przypadku pozostałych usług obowiązek podatkowy powstawał zgodnie z zasadą ogólną określoną w art. 19 ust. 1 ustawy, a więc w chwili wykonania usługi. Natomiast gdy transakcja ta została udokumentowana fakturą, powstawał on zgodnie z art. 19 ust. 4, a więc z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu licząc od dnia wykonania usługi.

W sytuacji, gdy podatnik dokonał przedpłaty, wówczas obowiązek podatkowy w VAT powstawał według zasady określonej w ust. 11 tegoż artykułu, a więc z chwilą dokonania płatności, w części, która została wpłacona (dotyczyło to również usług regulowanych art. 28b ustawy).

W tym miejscu należy podkreślić, że importując usługi, podatnik miał prawo do odliczenia podatku VAT zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT.

Art. 86 ust. 10 pkt 2

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy lub usługobiorcy odpowiednio od świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest usługobiorca, od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca;

Rozliczenie importu usług od 2014 roku

W nowo dodanym art. 19a ustawy o VAT nie zostały wskazane oddzielne przepisy w zakresie rozliczania importu usług, tak jak to miało miejsce do końca 2013 roku.

W związku z powyższym obowiązek podatkowy przy tego typu transakcjach będzie powstawał co do zasady zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, a więc z chwilą wykonania usługi. Przy czym podatnik nie może zapomnieć o sytuacjach, o których mowa w art. 19a ust. 2 oraz ust. 3.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Pierwszy z nich jasno wskazuje, że w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną  w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. A więc taka sytuacja spowoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie VAT.

Natomiast zgodnie z ust. 3 usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. I również w tych terminach powstanie obowiązek podatkowy.

Ważne!

Faktury dokumentujące import usług często wystawiane są w walucie obcej, wówczas jej prawidłowego przeliczenia dla celów podatku VAT dokonuje się zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 31a ustawy o VAT. Podatnik przelicza wartość z dokumentu na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (lub Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Co ważne, podatnik nabywający usługę w ramach importu ma prawo do odliczenia podatku VAT, zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy. A więc co do zasady zastosowanie mają tutaj przepisy ogólne (art. 86 ust. 10) mówiące o tym, że prawo to powstaje w momencie wykazania obowiązku podatkowego u usługodostawcy. Jednak aby móc zastosować się do zasady ogólnej, przedsiębiorca musi uwzględnić kwotę podatku należnego z tytułu tej transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów