0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozszerzenie zakresu obowiązków informacyjnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nie sposób nie zauważyć, że zmiany w obszarze prawa pracy nabrały tempa - po niedawnej nowelizacji, która wprowadziła możliwość badania stanu trzeźwości pracowników i pracę zdalną przyszedł czas na kolejną zmianę, wynikającą z konieczności wdrożenia zasad prawa unijnego. Czy w 2023 roku nastąpiło rozszerzenie zakresu obowiązków informacyjnych? Przeczytaj i artykuł i dowiedz sie więcej na ten temat! Wyjaśniamy!

Informacja prawna dotycząca nowelizacji

Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych w stosunku do pracownika dotyczą Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.), dalej jako “kp”, i zostały wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 641), zwanej dalej “nowelizacją”. Warto podkreślić, że nowelizacja wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2023 roku.

W ramach modyfikacji legislacyjnych wdrożono do krajowego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105), w dalszej części określanej mianem “dyrektywy 2019/1152”.

Zmiana w zakresie treści umowy o pracę oraz obligatoryjnej informacji o porządku pracy

W drodze nowelizacji dokonano zmiany brzmienia art. 29 kp, który wskazuje podstawowe postanowienia w zakresie treści umowy o pracę oraz obowiązkowej informacji porządkowej.

Po zmianie umowa o pracę określa strony umowy, adres siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby - adres zamieszkania, a także rodzaj umowy oraz datę jej zawarcia.

Oznacza to, że po nowelizacji  informacja o podstawowych aspektach stosunku pracy obejmuje: 
 • tożsamość stron stosunku pracy;

 • dane dotyczące adresu siedziby pracodawcy lub, w stosownych przypadkach, adres zamieszkania pracodawcy.

Umowa o pracę określa ponadto, jak dotychczas, warunki pracy i płacy, z tym że nowe rozwiązania przewidują bardziej precyzyjne informacje w tym obszarze. Tak więc umowa o pracę powinna zawierać ustalenia dotyczące w szczególności następujących warunków zatrudnienia:

 1. rodzaju pracy;
 2. miejsca lub miejsc wykonywania pracy;
 3. wynagrodzenia za pracę odpowiadającego rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
 4. wymiaru czasu pracy;
 5. dnia rozpoczęcia pracy;
 6. w przypadku umowy o pracę na okres próbny:
 • czasu jej trwania lub dnia jej zakończenia oraz, gdy strony tak uzgodnią, postanowienia o przedłużeniu umowy o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności,

 • okresu, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony w przypadku, o którym mowa w art. 25 § 2(2) kp, a także postanowienia o wydłużeniu umowy w przypadku, o którym mowa w art. 25 § 2(3) kp; zgodnie z tym przepisem strony mogą jednokrotnie wydłużyć okres trwania umowy na okres próbny, nie więcej jednak niż o miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy;

 1. w przypadku umowy o pracę na czas określony - czas jej trwania lub dzień jej zakończenia.

Poinformowanie o wskazanych podstawowych aspektach stosunku pracy nastąpi zatem w ramach zawierania samej umowy o pracę, co jest zgodne z wymogiem dyrektywy 2019/1152, który wymaga, aby wymienione wyżej informacje były przekazane w okresie rozpoczynającym się pierwszego dnia pracy, a kończącym nie później niż w 7 dniu kalendarzowym.
 

Obowiązkowa informacja o prawach i obowiązkach pracownika

Za pośrednictwem nowelizacji znacznie rozszerzono katalog informacji o uprawnieniach i obowiązkach pracownika wynikających z zatrudnienia, który został wskazany w art. 29 § 3 kp. Oznacza to, iż pracodawca informuje pracownika w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej:

1. Nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, co najmniej o:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy,
 • przysługujących pracownikowi przerwach w pracy,
 • przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku,
 • zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią,
 • w przypadku pracy zmianowej - zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę,
 • w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy - zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy,
 • innych niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania, 
 • obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia,
 • prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy,
 • układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje - nazwie takich organów lub instytucji,
 • w przypadku gdy pracodawca nie ustalił regulaminu pracy - terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym u danego pracodawcy sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy;

2. Nie później niż w terminie 30 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do których wpływają składki na ubezpieczenia społeczne związane ze stosunkiem pracy oraz informacje na temat ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym, zapewnianej przez pracodawcę; nie dotyczy to przypadku, w którym pracownik dokonuje wyboru instytucji zabezpieczenia społecznego. 

Należy podkreślić, że poinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia wskazanych powyżej w punkcie 1 lit. a-f, h-k i pkt 2, może nastąpić przez wskazanie - w postaci papierowej lub elektronicznej - odpowiednich przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.

Ponadto, pracodawca informuje pracownika, na piśmie lub w formie elektronicznej, o zmianie adresu swojej siedziby, a w odniesieniu do pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby - adresu zamieszkania, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zmiany adresu (art. 29 § 3(2) kp).

Obowiązek pracodawcy polegający na przekazaniu pracownikowi informacji (w postaci papierowej lub elektronicznej) dotyczy również zmiany warunków zatrudnienia określonych w art. 29 § 3 kp, a także objęcia pracownika układem zbiorowym pracy lub innym porozumieniem zbiorowym. Informację należy przekazać niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu, w którym taka zmiana ma zastosowanie do pracownika. Nie dotyczy to jednocześnie sytuacji, w której modyfikacja warunków zatrudnienia wynika ze zmiany przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych, jeżeli przepisy te zostały wskazane w informacji przekazanej pracownikowi.

Obowiązek informacyjny w powyższym zakresie przedmiotowym pracodawca może zrealizować poprzez przekazanie pracownikowi wymaganych informacji w postaci elektronicznej, jeżeli będą dostępne dla pracownika z możliwością ich wydrukowania oraz przechowywania, a pracodawca zachowa dowód ich przekazania lub otrzymania przez pracownika.

Rozszerzenie zakresu obowiązków informacyjnych w zakresie stosunku pracy - podsumowanie

Z dniem 26 kwietnia 2023 roku weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy, które poszerzają zakres ustaleń, jakie należy określić w umowie o pracę. Oznacza to, że po nowelizacji wspomniana umowa określa tożsamość stron stosunku pracy oraz dane dotyczące adresu siedziby pracodawcy lub, w stosownych przypadkach, adres zamieszkania pracodawcy. W ramach zmian znacznie rozszerzono także katalog informacji o uprawnieniach i obowiązkach pracownika wynikających z zatrudnienia. Pracodawca będzie zobowiązany m.in. do poinformowania pracownika o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do których wpływają składki na ubezpieczenia społeczne związane ze stosunkiem pracy oraz o ochronie związanej z zabezpieczeniem społecznym, zapewnianej przez pracodawcę. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów