Poradnik Przedsiębiorcy

Termin wystawienia noty odsetkowej

Czy termin wystawienia noty odsetkowej jest ograniczony? Czy jest jakiś termin, którego nie można przekroczyć?

Agnieszka, Wrocław

 

Przez notę odsetkową należy rozumieć żądanie zapłaty odsetek, które dotyczy nieterminowo opłaconych należności.

W przypadku, gdy dłużnik zapłacił należność główną po terminie (np. fakturę), odsetki z tytułu opóźnienia przedawniają się z upływem trzech lat. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie o zapłatę odsetek stało się wymagalne.

Stanowisko to zostało potwierdzone przez uchwałę 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2005, sygn. akt III CZP 42/04.

W uchwale stwierdzono, że co do zasady do roszczeń o odsetki za opóźnienie w zapłacie powinno stosować się trzyletni termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe w myśl Kodeksu cywilnego.

Jednakże odmiennie przedstawia się sytuacja przedawnienia odsetek za opóźnienie w sytuacji, gdy dłużnik w ogóle nie zapłacił należności głównej. Wówczas jeżeli przedawni się roszczenie o zwrot należności głównej, żądanie odsetek również ulega przedawnieniu. Dzieje się tak, ponieważ odsetki są prawem akcesoryjnym - nie mogą istnieć samodzielnie, niezależnie bez należności głównej.

Ponadto zgodnie z przepisami roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch. Po dwóch latach przedawniają się także roszczenia z umowy o dzieło.