0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Termin wystawienia noty odsetkowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy termin wystawienia noty odsetkowej jest ograniczony? Czy jest jakiś termin, którego nie można przekroczyć?

Agnieszka, Wrocław

 

Przez notę odsetkową należy rozumieć żądanie zapłaty odsetek, które dotyczy nieterminowo opłaconych należności.

W przypadku, gdy dłużnik zapłacił należność główną po terminie (np. fakturę), odsetki z tytułu opóźnienia przedawniają się z upływem trzech lat. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie o zapłatę odsetek stało się wymagalne.

Stanowisko to zostało potwierdzone przez uchwałę 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2005, sygn. akt III CZP 42/04.

W uchwale stwierdzono, że co do zasady do roszczeń o odsetki za opóźnienie w zapłacie powinno stosować się trzyletni termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe w myśl Kodeksu cywilnego.

Jednakże odmiennie przedstawia się sytuacja przedawnienia odsetek za opóźnienie w sytuacji, gdy dłużnik w ogóle nie zapłacił należności głównej. Wówczas jeżeli przedawni się roszczenie o zwrot należności głównej, żądanie odsetek również ulega przedawnieniu. Dzieje się tak, ponieważ odsetki są prawem akcesoryjnym - nie mogą istnieć samodzielnie, niezależnie bez należności głównej.

Ponadto zgodnie z przepisami roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch. Po dwóch latach przedawniają się także roszczenia z umowy o dzieło.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów