0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na leki – PIT 2022 ostatnim rokiem kiedy można ją odliczyć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby niepełnosprawne co roku mogły skorzystać z odliczenia ulgi na zakup leków. Przez zmiany wprowadzone poprzez Polski Ład prawdopodobnie większość z nich nie będzie miała już takiej możliwości. Ulga na leki przestanie przysługiwać w dużej mierze emerytom i rencistom.

Ulga na leki

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga na leki może być odliczona w zeznaniu rocznym, jeżeli osoba niepełnosprawna posiada stosowne orzeczenie o niepełnosprawności potwierdzone przez lekarza orzecznika, a jednocześnie:

  • otrzyma potwierdzenie przez właściwego lekarza specjalistę o konieczności stosowania zaleconego leku (stale lub czasowo);

  • dokona zakupu produktów spełniających cechy leku;

  • poniesie w danym miesiącu wydatki na ich zakup powyżej kwoty 100 zł;

  • posiada potwierdzenie nabycia leku (np. fakturę).

Ulga na leki a Polski Ład

Polski Ład wprowadził szereg zmian w podatku dochodowym, m.in:

  • podniesienie progu dochodów z 85 528 zł do 120 000 zł, po przekroczeniu którego podatek oblicza się według stawki 32%;

  • podniesienie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 zł.

To właśnie z tych zmian wynika utrata możliwości skorzystania z ulgi na leki przez osoby niepełnosprawne. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku spowoduje, że większość emerytów zostanie całkowicie zwolniona z podatku PIT. W konsekwencji brak zapłaconego podatku PIT bezpośrednio przełoży się na uniemożliwienie skorzystania z odliczenia ulg w zeznaniu rocznym, w tym również ulgi na leki.

Zeznanie roczne a ulga na leki

Jeżeli rzeczywiście PIT za 2021 rok jest ostatnim, w którym będzie można odliczyć ulgę na zakup leków, to warto dopilnować, aby ująć w niej wszystkie poniesione na ten cel koszty. Aby odliczyć w PIT ulgę na leki, w pierwszej kolejności należy ustalić dokładną wysokość przysługującego odliczenia w danym miesiącu za pomocą wzoru:

poniesiony wydatek – 100 zł = kwota podlegająca odliczeniu

Ulga na leki jest wykazywana w załączniku PIT/O w poz. 27 lub 28 (jeżeli podatnik występuje jako małżonek), który składa się wraz z PIT-28, PIT-36 lub PIT-37.

Oprócz powyższego ustawodawca rozszerzył możliwości ulgi rehabilitacyjnej dając podatnikom możliwość odliczenia wydatków na zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523 ze zm.) oraz wyposażenie umożliwiające ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów