0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na złe długi – będą zmiany projektu!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W sejmie trwają prace nad nowelizacją projektu dotyczącego ulgi na złe długi. Liczba warunków do spełnienia, aby móc z niej korzystać, ma być mniejsza. Kiedy nowa ulga na złe długi wejdzie w życie?

Czym jest ulga na złe długi?

Ulga na złe długi polega na tym, że podatnik VAT, który nie uzyskał od kontrahenta zapłaty w terminie 90 dni, licząc od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze lub umowie, może odzyskać kwotę podatku należnego od tej transakcji. Z kolei nabywca jest zobowiązany do korekty odliczonej kwoty VAT.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług:

Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona”.

Ulga na złe długi nie jest możliwa dla każdego, bowiem należy spełnić warunki określone w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT
  • dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonane na rzecz czynnego podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

  • w dniu poprzedzającym dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której zawarta będzie korekta z tytułu ulgi na złe długi zarówno wierzyciel, jak i dłużnik są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, natomiast dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

  • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Ulga na złe długi – jakie zmiany?

Polskie prawo ma być dostosowane do wyroku TSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 października 2020 roku w sprawie C-335/19. Zmieniony ma zostać art. 89a i 89b ustawy o VAT. Według uzasadnienia projektu „Ulga za złe długi”: „Trybunał orzekł, że artykuł 90 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT”.

Zmiana będzie więc skutkować uchyleniem ust. 2 pkt 1 w art. 89a i ust. 1b w art. 89b ustawy o VAT oraz obowiązku rejestracji dłużnika na dzień poprzedzający dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej przez wierzyciela.

Projekt nowelizacji ulgi na złe długi trafił do sejmu 1 czerwca 2021 roku. Według autorów projektu „Ulga za złe długi”:

Podatnicy będą mogli nadal korzystać z tzw. ulgi na złe długi, jednakże zmniejszy się ilość stawianych warunków dla możliwości skorzystania z niej. Nie zaproponowano rezygnacji z warunku, aby wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT, gdyż mogłoby to doprowadzić do rozszczelnienia systemu i przyczynić się do powstawania wyłudzeń VAT”.

Przewiduje się, że zmiany dotyczące nowelizacji ulgi na złe długi wejdą w życie 1 października 2021 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów