0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na złe długi - zmiany w 2015 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W 2015 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Dostosuje ona dotychczasowe przepisy do prawodawstwa unijnego. Zmiany objęły m.in. zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi.

Ulga na złe długi - definicja

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie otrzyma zapłaty za wystawione faktury w odpowiednim terminie, ma on prawo obniżyć podstawę opodatkowania i co się z tym wiąże - również podatek należny. Tym samym dłużnik musi pomniejszyć odliczony od tych zobowiązań podatek naliczony. Na tym właśnie polega stosowanie tzw. ulgi na złe długi.

Dłużnicy w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji a ulga na złe długi

Jeśli dłużnik jest w trakcie postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, wierzyciel nie może skorzystać z ulgi na złe długi. Jednocześnie zapożyczony musi pamiętać o właściwym skorygowaniu wysokości podatku naliczonego. Od stycznia nie będzie już musiał korygować wysokości podatku naliczonego, jeśli:

  • na koniec miesiąca, w którym upłynie 150 dzień od dnia, w którym minął termin płatności wynikający z faktury lub umowy za daną wierzytelność, będzie w trakcie likwidacji lub w trakcie postępowania upadłościowego.

Dzięki temu zasady neutralności i proporcjonalności, które uznaje prawo unijne, zostaną spełnione.

Podmioty powiązane a ulga na złe długi

W świetle obowiązujących przepisów, jeśli między wierzycielem a dłużnikiem istnieje powiązanie wyszczególnione w art. 32 ust. 2-4, nie ma możliwości zastosowania ulgi na złe długi. Do powiązań tych należą związki:

  • kapitałowe,

  • majątkowe,

  • rodzinne (nie tylko małżeństwo, ale również pokrewieństwo oraz powinowactwo do 2 stopnia),

  • z tytułu przysposobienia,

  • wynikające ze stosunku pracy.

Od 1 stycznia 2015 roku powiązania między wierzycielem a dłużnikiem nie będą przeszkodą do odliczenia ulgi na złe długi. Przepis ten został uchylony przez Ministerstwo Finansów.

Ulga na złe długi a konieczność korekty podatku naliczonego

Od 2015 roku na podatników zwolnionych od podatku VAT, którzy w momencie odliczania byli podatnikami czynnymi zalegających z płatnościami, zostanie nałożony obowiązek złożenia jednorazowej deklaracji, tylko na potrzeby korekty. Do tej pory tacy podatnicy byli zobowiązani jedynie do zapłaty tego podatku na podstawie art. 103 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Dłużnik, który będąc w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji, skorygował podatek naliczony odnoszący się do nieopłaconych w terminie zobowiązań sprzed 2015 roku, będzie miał możliwość ponownej korekty według nowych zasad. Nowe przepisy będą obejmowały nie tylko wierzytelności, które powstały po 1 stycznia 2015 roku, ale również takie, które istniały przed wejściem zmian ustawy w życie.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów