0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wymiana dachu jako koszt uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Planuję wymienić zniszczone pokrycie dachowe w hali, w której znajdują się zarówno biura i część produkcji. Jestem czynnym podatnikiem podatku VAT i rozliczam się w ramach Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Czy wymiana dachu powinna zostać zakwalifikowana jako remont środka trwałego czy też wydatek powinien zostać zaliczony bezpośrednio do kosztów?

Roman, Pawłowiczki

 

Inwestycje w środki trwałe uznawane są z reguły albo za remont, albo za modernizację tych składników majątku. Dokonanie odpowiedniej kwalifikacji tych wydatków ma duże znaczenie z podatkowego punktu widzenia. Wydatki na remont można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a wydatki na modernizację środków trwałych mogą być zaliczone jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne.

Różnica pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych polega na tym, że remont zmierza do podtrzymania lub odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów, natomiast w wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełniania innych, nowych funkcji.

Jeżeli wymiana dachu ma na celu odtworzenie jego pierwotnego stanu technicznego, wydatek może zostać zaliczony bezpośrednio do kosztów firmowych w dacie ich poniesienia jako pozostałe wydatki w kolumnie 13 KPiR.  

Wymiana dachu może zostać zaliczona bezpośrednio do kosztów, jeśli celem remontu nie była rozbudowa, przebudowa ani zwiększenie powierzchni dachowej, a jest on wymagany ze względu na zły stan techniczny. Dodatkowo warto zauważyć, że wymiana dachu pozwala zabezpieczyć ciągłość pracy oraz zachować odpowiednie warunki bezpieczeństwa, a także pozwala na przywrócenie pierwotnego stanu technicznego środka trwałego, a jednocześnie nie wywołuje zmian charakteru oraz funkcjonalności.

Uzasadnienie takiego stanowiska znajdziemy w interpretacji indywidualnej o sygnaturze ITPB1/4511-5/16/JC wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 7 marca 2016 roku, gdzie możemy przeczytać: (...) jeżeli w istocie planowany remont pokrycia dachowego ma na celu wyłącznie odtworzenie pierwotnego stanu technicznego i w wyniku jego przeprowadzenia nie nastąpił wzrost wartości użytkowej, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z jego przeprowadzeniem należy uznać za wydatki remontowe. W takim przypadku, poniesione wydatki w związku z wykonaniem remontu pokrycia dachowego Wnioskodawca może zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Poniesione nakłady mające charakter remontowy - zaliczane są w całości bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia (...).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów