Poradnik Przedsiębiorcy

Środki trwałe - co warto wiedzieć

Środki trwałe zazwyczaj stanowią podstawowe składniki majątku przedsiębiorców. Im więcej w majątku przedsiębiorstwa znajduje się środków trwałych, tym większe znaczenie ma ich prawidłowe ujęcie w księgach podatkowych.

Środki trwałe - definicja

W rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za środki trwałe uważa się stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

 • maszyny, urządzenia oraz środki transportu,

 • inne przedmioty

 • o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, które wykorzystywane są przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą bądź oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1.

W związku z tym, by dany składnik majątku został zaliczony do środków trwałych, musi spełnić poniższe warunki:

 • stanowić własność lub współwłasność podatnika,

 • być nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,

 • jego przewidywany okres użytkowania w firmie powinien być dłuższy niż rok,

 • być wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością lub oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Ponadto w celu zaliczenia przedmiotu do środków trwałych jego wartość co do zasady powinna wynosić 3500 zł netto dla podatników VAT lub 3500 zł brutto w przypadku nievatowców.

Jak określić wartość początkową środka trwałego?

Przed wprowadzeniem danego przedmiotu do firmy i zaliczeniem go do środków trwałych należy określić jego wartość początkową. W przypadku nabycia składników majątkowych wartością początkową jest cena nabycia.

Ważne!

Cenę nabycia stanowi kwota należna zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia, w którym składnik majątku został przekazany do używania.

Do kosztów związanych z zakupem, które mogą powiększać wartość początkową środka trwałego, zalicza się koszty:

 • transportu,

 • załadunku i wyładunku,

 • ubezpieczenia w drodze,

 • montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych,

 • opłat notarialnych, skarbowych i innych,

 • odsetek i prowizji.

Ponadto określając wartość początkową środka trwałego, należy pamiętać, by zaliczyć razem wartość wszystkich elementów wchodzących w skład danego środka trwałego, bez których nie mógłby on funkcjonować.

Środki trwałe o wartości do 3500 zł

Kwotą graniczną przy kwalifikacji składników majątku do środków trwałych jest kwota 3500 zł. Jeśli wartość początkowa przedmiotu nie przekracza bowiem kwoty 3500 zł, to nie ma konieczności ujmowania danego przedmiotu w ewidencji środków trwałych.

Ważne!

Wydatki poniesione na nabycie środka trwałego, którego wartość nie przekracza 3500 zł, można zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych w miesiącu oddania go do używania. Wówczas podatnik nie ma obowiązku ujmować go w ewidencji środków trwałych.

Należy mieć również na względzie, że nawet jeśli wartość początkowa przedmiotu nie przekracza kwoty 3500 zł, to podatnik może wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Wówczas przedsiębiorca ma dwie możliwości - może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego lub dokonywać odpisów na zasadach ogólnych.

Amortyzacja jednorazowa

Jeśli podatnik zdecyduje się zastosować amortyzację jednorazową w stosunku do składnika majątku, którego wartość nie przekracza 3500 zł, to powinien wprowadzić go do ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu oddania go do używania. Wówczas jednorazowy odpis amortyzacyjny powinien zostać ujęty w KPiR w miesiącu oddania do używania lub w miesiącu następnym.

Amortyzacja na zasadach ogólnych

Przedmiot o wartości do 3500 zł, który został wprowadzony do środków trwałych, będzie stanowił, tzw. niskocenny składnik majątku. W sytuacji, gdy przedsiębiorca zdecyduje się dokonywać od niego odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych, będzie on podlegał takim samym zasadom amortyzacji jak inne środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł.