0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

19 sierpnia prezydent podpisał Ustawę z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Jej nowe przepisy będą obowiązywały od 1 września. Poniżej wymieniamy szczegółowo jakie zmiany w ubezpieczeniach społecznych nas czekają!

Cel wprowadzenia ustawy

Nowe przepisy mają na celu uporządkowanie i racjonalizację systemu ubezpieczeń społecznych. Ustawodawca chce, aby zasady przyznawania świadczeń były dla wszystkich jednakowe, a ponadto – uregulowania zasad obejmowania ubezpieczeniami społecznymi oraz ustalania prawa do świadczeń i ich wypłaty. Poza tym zmiany mają usprawnić działania ZUS-u w zakresie rozliczeń płatników czy gospodarki finansowej.

Jakie zmiany w ubezpieczeniach społecznych będą obowiązywały od września?

Ustawa dokonuje zmian aż w 10 innych aktach prawnych. Nowelizacja przepisów będzie obejmowała m.in.:

 1. ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej;
 2. wskazanie terminu, od jakiego następuje objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnymi, rentowymi albo chorobowymi – czyli od dnia wskazanego w zgłoszeniu (nie wcześniej niż dzień złożenia zgłoszenia w ZUS-ie) do dnia wyrejestrowania;
 3. zasady potrącania nieopłaconych należności z tytułu składek ze świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz nienależnie pobranych świadczeń z wypłacanych przez ZUS zasiłków;
 4. wprowadzenie możliwości ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała w okresach pobierania świadczeń opiekuńczych, za które nie było obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów;
 5. rozwiązanie problemu tzw. emerytur czerwcowych, tj. braku waloryzacji kwartalnej i w konsekwencji niższych świadczeń dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu – dla osób deklarujących taką chęć wprowadzono sposób ustalania wysokości świadczenia tak jak w maju bieżącego roku (czyli jeśli takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla ubezpieczonego);
 6. ujednolicenie przepisów w zakresie przeliczania emerytur dla emerytów kontynuujących karierę zawodową z tzw. starego i nowego systemu;
 7. ujednolicenie przepisów w zakresie częstotliwości zgłaszania wniosków o ponowne ustalenie wysokości świadczenia przez emerytów kontynuujących aktywność zawodową;
 8. nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego;
 9. ograniczenie przekazywania korekt deklaracji ubezpieczeniowych tylko do 5 lat od momentu wymagalności składek;
 10. wprowadzenie przepisu jednoznacznie definiującego, jakie zdarzenia na potrzeby różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe są uznawane za wypadek przy pracy;
 11. wprowadzenie obowiązku założenia profilu informacyjnego PUE ZUS przez wszystkich płatników składek;
 12. zasady zawieszania rent socjalnych i definicji przychodów uwzględnianych przy zawieszaniu renty socjalnej;
 13. uproszczenia procedur przy przyznawaniu prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (1 stycznia 2022 roku).

Ustawa wejdzie w życie 1 września, jednakże większość z wymienionych punktów będzie obowiązywała od 1 stycznia przyszłego roku.

Nowelizacja przepisów ma znacznie usprawnić działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także ujednolicić zasady przyznawania świadczeń oraz ich wypłaty. Wszystkie propozycje wydają się sensowne, zatem czekamy na ich wejście w życie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów