0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w zwolnieniach z VAT w 2014 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy mogą korzystać z prawa do podmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług do końca 2013 roku. Dotychczas obowiązywał limit 150.000 zł. Jakie zmiany w przepisach czekają nas w roku 2014? Poniżej odpowiadamy na najbardziej wątpliwe kwestie.

Zwolnienia podmiotowe z VAT w 2013 roku

Podatnicy mogą być zwolnieni od podatku w sytuacji, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie kwoty 150.000 zł w poprzednim roku podatkowym. Należy pamiętać, że kwota podatku nie jest wliczana do wartości sprzedaży. Kwestia ta wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Obroty a zwolnienia z VAT w 2014 roku

Art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zostanie w przyszłym roku zmodyfikowany. Najważniejsza zmiana dotyczy zwolnienia od podatku sprzedaży dokonywanej przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła kwoty 150.000 zł w poprzednim roku. Należy pamiętać, że kwota podatku nie jest wliczana do wartości sprzedaży.

Istotną kwestią w nawiązaniu do powyższego, jest zwrócenie uwagi na różnicę w brzmieniu art. 113 ust. 1 - zwolnieniu od nowego roku będzie podlegała dokonywana przez podatnika sprzedaż, a nie - jak dotychczas - podatnik.

Ustalanie limitu zwolnienia z VAT w 2014 roku

Z powyższego przepisu wynika, że do limitu zwolnienia wlicza się wartość netto sprzedaży, bez uwzględniania podatku.

Art. 113 ust. 2 artykułu określa, które elementy podatnik nie będzie musiał brać pod uwagę przy uwzględnianiu limitu zwolnienia podatkowego. Do końca 2013 roku podatnik nie uwzględniał w wartości sprzedaży:

 • odpłatnej dostawy towarów oraz świadczenia usług zwolnionych od podatku,
 • towarów zaliczanych przez podatnika do śródków trwałych - na podstawie przepisów o podatku dochodowym - oraz wartości prawnych i niematerialnych, które podlegają amortyzacji.

Z początkiem 2014 roku artykuł ten zostanie poszerzony o kolejne elementy, w wyniku czego podatnicy nie będą musieli wliczać:

 1. sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, a także wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

 2. odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług, które zwolniono od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. Wyjątek stanowi tutaj:

 • transakcja związana z nieruchomościami,
 • usługi ubezpieczeniowe,
 • usługi określane w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, m.in: usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych, usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych,

       - jeśli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych,

 1. odpłatnej dostawy towarów, zaliczanych przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji - na podstawie przepisów o podatku dochodowym.

Należy pamiętać, że termin 'czynności pomocnicze', nie jest dokładnie określony przez żadne przepisy, co w 2014 roku może być przyczyną narastających sporów pomiędzy podatnikami a fiskusem.

Zmiany w zakresie utraty prawa do zwolnienia z VAT w 2014 roku

W momencie utracenia prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT, podatnik zobowiązany jest do opodatkowania nadwyżki sprzedaży ponad kwotę limitu - zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy o VAT. Przedsiębiorca może za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, która wynika z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od WNT, a także o kwoty podatku naliczonego, wynikające z faktur będących dowodem zakupów, dokonanych przed dniem utraty zwolnienia. Warunkiem omawianej sytuacji jest jednak:

 • sporządzenie spisu z natury zapasów tych towarów, które podatnik posiadał w dniu przekroczenia kwoty 150.000 zł,
 • przedłożenie spisu z natury do urzędu skarbowego, najpóźniej do 14 dni od dnia utraty zwolnienia z VAT.

Zmiana obowiązująca od stycznia 2014 roku mówi, że po przekroczeniu limitu, zwolnienie będzie traciło moc począwszy od czynności, którą przekroczono kwotę, a nie jak dotychczas - w momencie przekroczenia tej kwoty. Podatnik będzie więc musiał opodatkować całą wartość sprzedaży, która spowodowała przekroczenie limitu. Warto przedstawić omówione sytuacje na przykładach.

Przykład 1.

Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT osiągnął w 2013 roku sprzedaż na poziomie 140 tys. zł. W tym samym roku została dokonana kolejna transakcja na kwotę 15 tys. zł. Ze względu na limit wynoszący 150 tys. zł, obowiązkiem podatnika jest opodatkowanie wyłącznie nadwyżki z kwoty 155 tys. zł, a więc 5 tys. zł.

Przykład 2.

Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT osiągnął w 2014 roku sprzedaż na poziomie 148 tys. zł. W tym samym roku została dokonana kolejna transakcja na kwotę 3 tys. zł. Ze względu na przekroczenie limitu, przedsiębiorca zobowiązany jest opodatkować całą transakcję opiewającą na kwotę 3 tys. zł z tego względu, iż przyczyniła się do nadwyżki.

Od 2014 roku zmianie ulegnie art. 113 ust. 5, w którym usunięty będzie zapis o obowiązku sporządzania spisu z natury i złożenia go w urzędzie skarbowym w przypadku, gdy podatnik będzie chciał odliczyć VAT od wydatków za zakup towarów, poniesionych przed utratą zwolnienia z VAT.

Kwestia powrotu do zwolnienia z VAT w 2014 roku

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku VAT lub dobrowolnie z niego zrezygnował, ma prawo do ponownego skorzystania ze zwolnienia ze względu na obroty, jednak nie wcześniej niż po upływie roku licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego dobrowolnie zrezygnował.

Istotnym jest, iż w ocenie organów podatkowych, można powrócić do zwolnienia z VAT jedynie na początku danego roku podatkowego.

Kto nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT w 2014 roku?

Art. 113 ust. 13 ustawy o VAT określa grupę podatników, którzy nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT. Ustawodawca może nie zezwolić na skorzystanie z tego przywileju następującej grupie:

1. podatnikom, którzy dokonują dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

 • wyrobów tytoniowych,
 • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
 • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych, które podlegają amortyzacji,

c) terenów budowlanych,
d) nowych środków transportu,
e) budowli, budynków lub ich części, określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

2. podatnikom świadczącym usługi w zakresie:

a) prawa,
b) doradztwa z wyłączeniem doradztwa rolniczego, związanego z chowem i hodowlą zwierząt oraz hodowlą roślin, a także doradztwa związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
c) jubilerstwa

3. podatnikom, którzy nie posiadają siedziby działalności gospodarczej w Polsce

Nowa ustawa o podatku od towarów i usług, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2014 roku, w dalszym ciągu wymaga doprecyzowania. Istotne jest zatem dokładne przeanalizowanie i zapoznanie się z limitami sprzedaży przez podatników, którzy korzystają lub zdecydują się na korzystanie ze zwolnienia z VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów