0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszty przesyłki towarów w limicie zwolnienia z VAT - jak rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT muszą mieć na uwadze limit sprzedaży. Przekroczenie limitu powoduje bowiem utratę prawa do zwolnienia. Często pojawiają się problemy w związku z określeniem, czy dane świadczenie powinno być wliczane do limitu, czy też nie. W poniższym artykule przeanalizujemy, czy ujmuje się koszty przesyłki towarów w limicie zwolnienia z VAT.

Limit zwolnienia z VAT i podstawa opodatkowania

Stosownie do zapisu art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Jak wynika z zapisu art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc, począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Poprzez sprzedaż rozumie się m.in. odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju. Aby ustalić wartość sprzedaży, należy odnieść się do treści przepisów stanowiących o zasadach określania podstawy opodatkowania. Stosownie do treści art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Natomiast w myśl art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Do kwoty sprzedaży – wyznaczającej limit zwolnienia z VAT – wliczane są koszty transportu, jednak nie obejmuje to zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu oraz na rzecz nabywcy.

Pełnomocnictwo w zakresie przesyłki towarów

W przypadku sprzedaży internetowej wysyłka zakupionego towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich. Po zakupie klient uiszcza na rachunek bankowy sprzedawcy zapłatę za towar, powiększoną o koszty przesyłki należne dostawcy. Dodatkowo bardzo częstym przypadkiem jest, że kupujący udziela w tym zakresie pełnomocnictwa sprzedawcy. Klient, kupując bezpośrednio w sklepie, automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów i na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego. Każdy kupujący w celu sfinalizowania transakcji zakupu ma obowiązek zaakceptować zapis regulaminu. 

Kwestia pełnomocnictwa została natomiast uregulowana w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 95 kc, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Zatem przedstawicielstwo polega na dokonywaniu czynności prawnej przez osobę fizyczną lub prawną (przedstawiciela) w imieniu innej osoby fizycznej lub prawnej (reprezentowanego) ze skutkiem prawnym dla tej innej osoby, o ile przedstawiciel działa w granicach umocowania, rozumianego jako uprawnienie do dokonania czynności prawnych, z bezpośrednim skutkiem dla reprezentowanego.

Pełnomocnictwo udzielone do określonego rodzaju czynności będzie pełnomocnictwem rodzajowym, charakteryzującym się tym, że w jego treści określony jest rodzaj i przedmiot czynności, do których umocowany został pełnomocnik. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, forma pełnomocnictwa może być dowolna.

Jeżeli kupujący udziela sprzedawcy pełnomocnictwa w zakresie zawarcia umowy z firmą kurierską, to sprzedawca działa w imieniu i na rzecz swojego mocodawcy. Udzielenie pełnomocnictwa może przybrać formę akceptacji regulaminu sprzedaży.

Koszty przesyłki towarów w limicie zwolnienia z VAT

Jeśli mamy do czynienia z przedstawionym powyżej przypadkiem, to otrzymana kwota zwrotu wydatku na przesyłkę towarów poniesionego w imieniu i na rzecz nabywcy nie wpływa na wielkość zwolnienia od VAT.

W rezultacie środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy podatnika na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru w kwocie przeznaczonej na pokrycie kosztów przesyłki zakupionych towarów, nie stanowią podstawy opodatkowania i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym nie rodzą obowiązku podatkowego i nie powinny być uwzględniane przy obliczaniu limitu zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy. 

Takie stanowisko jest akceptowane również przez organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja Dyrektora KIS z 14 czerwca 2021 roku (nr 0111-KDIB3-3.4012.144.2021.2.WR). W piśmie tym możemy przeczytać, że skoro środki pieniężne wpłacane na rzecz podatnika, w części przeznaczonej na pokrycie kosztów przesyłki zakupionych towarów, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to w konsekwencji nie będą wliczane do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Przykład 1.

Czy koszt przesyłki wliczamy do limitu zwolnienia z VAT, jeżeli kupujący udziela pełnomocnictwa do zawarcia umowy z firmą kurierską?

Jeśli w regulaminie sklepu znajduje się informacja, że zawierając transakcje zakupu, nabywca udziela automatycznego pełnomocnictwa sprzedawcy do zawarcia umowy z firmą kurierską, to kwota odpowiadająca kosztom przesyłki nie wlicza się do limitu zwolnienia z VAT. Jeżeli kupujący nabywa towar o wartości 100 zł, a koszt przesyłki to 11 zł, to w opisanym przypadku do limitu z art. 113 ustawy o VAT należy wliczyć wyłącznie 100 zł.

W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę na treść interpretacji Dyrektora KIS z 11 czerwca 2019 roku (nr 0113-KDIPT1-3.4012.181.2019.2.KS), gdzie organ wskazał, że nie podlega opodatkowaniu jedynie kwota stanowiąca zwrot kosztów przesyłki, natomiast opodatkowaniu podlegać będzie pozostała nadwyżka z niewykorzystanej kwoty – dla transakcji, w których kwota depozytu pobrana na pokrycie kosztów przesyłki będzie wyższa niż faktycznie poniesione przez sprzedawcę koszty przesyłki – która stanowi dodatkowe wynagrodzenie związane z transakcją sprzedaży towaru, które na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jest wliczane do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Wynagrodzenie otrzymane na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru nie powinno być uwzględniane przy obliczaniu limitu zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. 

W przedstawionym zagadnieniu istotne znaczenie ma kwestia udzielenia stosownego pełnomocnictwa (nawet poprzez akceptację regulaminu). W sytuacji, w której takie pełnomocnictwo nie zostałoby zawarte, kwoty otrzymane na pokrycie transportu towaru byłyby wliczane do podstawy opodatkowania i do kwoty sprzedaży, zatem wpływałyby na limit zwolnienia z VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów