0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Cudzoziemiec łatwiej zalegalizuje pobyt w Polsce!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nie od dziś wiadomo, że cudzoziemców na polskim rynku przybywa, a procedury, póki co, w dalszym ciągu są mocno skomplikowane i pracochłonne. Zauważyć można jednak tendencje do upraszczania pewnych mechanizmów i procesów. Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach przygotowany przez resort spraw wewnętrznych i administracji zawiera sporo usprawnień skierowanych dla cudzoziemców. Czy cudzoziemiec łatwiej zalegalizuje pobyt? W artykule szczegóły!

Cudzoziemiec łatwiej zalegalizuje pobyt w Polsce

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach przede wszystkim ma na celu usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt zawiera takie uproszczenia, jak:

  • rezygnacja z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na rzecz wymogu wynagrodzenia nie niższego niż określone w nowym rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy;
  • wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;
  • poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;
  • wprowadzenie rozwiązania ułatwiającego uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.

Większe kompetencje Straży Granicznej 

Projekt ustawy przewiduje ponadto przeniesienie kompetencji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na Komendanta Głównego Straży Granicznej jako organu wyższego stopnia w sprawach dotyczących udzielania zgody na pobyt tzw. tolerowany lub też humanitarny. Ponadto Straż Graniczna miałaby uzyskać bezpośredni dostęp do systemu teleinformatycznego ZUS-u i w konsekwencji do danych dotyczących opłacanych składek, czyli ich wysokości i terminu opłacenia.

 Projekt zakłada podwyższenie stawki opłaty skarbowej za czynność urzędową, jaką jest wydanie decyzji o cofnięciu zakazu ponownego wjazdu, z 10 zł na 340 zł. Zapłata byłaby więc porównywalna do stawek opłaty skarbowej pobieranej za wydanie zezwoleń na pobyt czasowy.

Od kilku lat obserwowany jest wzrost ogólnej liczby wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych na terytorium Polski. Czas oczekiwania na decyzje jest coraz dłuższy. Zachodzi więc potrzeba poprawy niektórych rozwiązań prawnych dotyczących dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Nowy projekt ma na celu poprawę obowiązujących rozwiązań w szeroko rozumianych sprawach cudzoziemców. Nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać od 1 września 2021 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów