0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktyczny moment rozpoczęcia działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Najważniejsze regulacje dotyczące powinności i praw podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, można odnaleźć w ustawie Prawo przedsiębiorców obowiązującej od 30 kwietnia 2018 r. Czy przepisy określają wprost moment rozpoczęcia działalności gospodarczej? Szukając odpowiedzi na to pytanie oraz związane z nim wątpliwości np. co do prawidłowego ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego wraz z założeniem działalności gospodarczej warto przeczytać poniżej.

Rzeczywisty moment rozpoczęcia działalności

Artykuł 17 ust. 1 rzeczonej ustawy mówi, że działalność gospodarczą można podjąć:

  • w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG albo
  • po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W żadnych znanych przepisach nie można znaleźć dokładnej definicji wyjaśniającej jaki jest rzeczywisty moment rozpoczęcia działalności gospodarczej. Praktyka pokazuje bowiem, że wpis ewidencyjny odznacza się deklaratywnością, czyli stanowi potwierdzenie istniejącego już wcześniej stanu rzeczy, ale nie tworzy nowej sytuacji prawnej. Posiada walor informacyjny.

To stanowisko potwierdza wyrok WSA w Poznaniu z dnia 3 listopada 2010 r. o sygn. akt IV SA/Po 646/2010:

Sam wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie ma charakteru konstytutywnego, lecz deklaratywny i to w zakresie całej jego treści, czyli z punktu widzenia prawa podatkowego czy ubezpieczeniowego znaczenie ma faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej w rozmaitym jej przedmiocie (bez znaczenia więc jest samo zgłoszenie przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej).

Podobne orzecznictwo wydał Sąd Najwyższy - Izba Cywilna w wyroku z dnia 5 marca 2010 r., sygn. akt IV CSK 371/2009:

1. Zgłoszenie i wpis do ewidencji działalności gospodarczej stanowi tylko podstawę rozpoczęcia działalności gospodarczej w rozumieniu jej legalizacji i nie jest zdarzeniem ani czynnością utożsamianą z podjęciem takiej działalności. Określenie przez samego przedsiębiorcę daty rozpoczęcia działalności wpisywanej do ewidencji powoduje jedynie istnienia domniemania faktycznego, że ta działalność została podjęta oraz że jest prowadzona, jeśli odpowiedni wpis figuruje nadal w rejestrze.

2. Spółka cywilna, nie mająca statusu przedsiębiorcy, nie może posługiwać się firmą. Występuje jednak w obrocie pod nazwą, która nie korzysta z ochrony prawa firmowego. W kodeksie cywilnym nie uregulowano zasad obierania nazwy spółki cywilnej. Trzeba jednocześnie podkreślić, że nazwa spółki cywilnej nie jest nigdzie rejestrowana.

Trzeba jeszcze zaznaczyć, że art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy mówi, iż we wpisie do CEIDG powinna znaleźć się m.in. “data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej”. Art. 16 ust. 1 ustawy zaś zakłada domniemanie prawdziwości informacji wpisanych do CEIDG. Chodzi o to, że przedsiębiorca jest odpowiedzialny, jeżeli zadeklarowane przez niego dane okażą się nieprawdziwe.

Moment rozpoczęcia działalności - podsumowanie

W przepisach próżno szukać sformułowania "faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej", dlatego najlepszym rozwiązaniem jest dokonanie wykładni systemowej, która będzie miała podstawę w innych, szczegółowych regulacjach. Najwłaściwszym będzie porównanie swojej sytuacji z istniejącymi już orzecznictwami na temat analogicznych sytuacji. Dodatkowo można posiłkować się innymi, szczegółowymi ustawami np. ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 7 ust. 1).

W kwestiach podatkowych, rzeczywistym dniem rozpoczęcia działalności może być już sam dzień powstania podmiotu, który będzie podatnikiem. Przykładowo dzień rozpoczęcia działalności spółki z o.o. mimo braku jej zarejestrowania w KRS to może być dzień zawarcia umowy spółki. Moment rozpoczęcia działalności wcale więc nie musi wynikać z samego faktu rejestracji działalności (w CEIDG czy KRS) ani nawet z uzyskania pierwszego przychodu podlegającego opodatkowaniu czy poniesienia jakichkolwiek, pierwszych kosztów. Zachęcamy więc do zapoznania się z orzecznictwem organów sądowych oraz z opiniami ekspertów prawnych by określić rzeczywisty moment rozpoczęcia działalności gospodarczej w konkretnym przypadku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów