0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kiedy zostaje oddalony wniosek o ogłoszenie upadłości?

Nie zawsze dłużnik może ogłosić upadłość, prawo upadłościowe i naprawcze przewiduje sytuacje, w których skorzystanie z tej możliwości jest niemożliwe już na etapie składania wniosku.

Obligatoryjne przesłanki oddalenia wniosku

Podstawową przesłanką oddalenia wniosku jest stwierdzenie, że pozostały majątek może być niewystarczający do zaspokojenia kosztów postępowania. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Przesłanki te nie będą jednak brane przez sąd pod uwagę gdy zostanie uprawdopodobnione, że obciążenia majątku dłużnika są bezskuteczne według przepisów ustawy albo gdy dokonane zostały w celu pokrzywdzenia wierzycieli, jak również gdy zostanie uprawdopodobnione, że dłużnik dokonał innych czynności prawnych bezskutecznych według przepisów ustawy, którymi wyzbył się majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania.

Fakultatywne przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości 

Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika. Przepis ten nie ma zastosowania jeżeli niewykonanie zobowiązań ma charakter trwały albo gdy oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli. Przez sumę niewykonywanych zobowiązań należy rozumieć wartość niewykonywanych zobowiązań wymagalnych. Z kolei wartość bilansową przedsiębiorstwa należy obliczać z zachowaniem przepisów ustawy o rachunkowości, według których wartość bilansową będzie stanowić różnica pomiędzy aktywami przedsiębiorstwa a jego wymagalnymi zobowiązaniami.

Mateusz Jakóbiak, vindicat.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów