0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego a nieprzekroczenie kwoty wolnej od podatku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W 2022 roku uzyskałam dochód w kwocie 20000 zł. Uzyskany dochód mieści się w kwocie wolnej od podatku. Czy w związku z tym mam obowiązek złożenia zeznania podatkowego? Jak wygląda obowiązek złożenia zeznania podatkowego a nieprzekroczenie kwoty wolnej od podatku?

Anna, Poznań

Na temat obowiązku składania rocznej deklaracji podatkowej możemy przeczytać w art. 45 ust. 1 ustawy PIT. Przeanalizujmy w dokładny sposób treść tego przepisu. Podaje on bowiem, że podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego a nieprzekroczenie kwoty wolnej od podatku

Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym od dochodów podatnika uzyskanych w roku podatkowym, chyba że właściwy organ podatkowy wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku.

Przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatnicy są obowiązani wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników.

Najważniejszy jest fragment stanowiący, że podatnik ma obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym osiągnięty w danym roku podatkowym dochód lub poniesioną stratę.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast w myśl art. 9 ust. 3 ustawy dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Warto zatem zaznaczyć, że obowiązek wykazania uzyskanego dochodu obejmuje każdy dochód, a więc nawet ten najmniejszy. Wskazana regulacja nie zwalnia z obowiązku złożenia zeznania rocznego dochodu, który mieści się w kwocie wolnej od podatku wynikającej z art. 27 ustawy o PIT.

To powoduje, że zwolnione od obowiązku składania deklaracji podatkowej są osoby uzyskujące dochody zwolnione od podatku. Przykładowo osoba uzyskująca odszkodowanie, które zwolnione jest od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, nie musi tego dochodu wykazywać w rocznej deklaracji PIT.

Pomimo osiągnięcia dochodu niepodlegającego opodatkowaniu z uwagi na nieprzekroczenie kwoty wolnej od podatku, podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji PIT. Nie ma przepisu, który zwalniałby podatnika z tej powinności.

Konsekwencje niezłożenia deklaracji podatkowej

Pomimo że podatnik nie uzyskuje dochodu, który byłby opodatkowany podatkiem dochodowym, niezłożenie takiej deklaracji rodzi ryzyko poniesienia konsekwencji karnych skarbowych.

Otóż w myśl art. 80 § 1 Kodeksu karnego skarbowego kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Zwróćmy uwagę, że powyższy przepis odnosi się już do samego niezłożenia informacji podatkowej i abstrahuje od kwestii niezapłacenia podatku.

Sankcja karna dotyczy informacji podatkowej, która zgodnie z definicją ustawową jest rodzajem deklaracji. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, które na zasadzie odesłania mają zastosowanie w opisanej sprawie, poprzez deklarację rozumie się również zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

W celu uniknięcia takiej odpowiedzialności należy złożyć zaległą deklarację PIT oraz dołączyć czynny żal.

Niezłożenie deklaracji rocznej może podlegać pod odpowiedzialność karną skarbową. Możliwe jest jednak uniknięcie odpowiedzialności poprzez instytucję czynnego żalu.

Zerowy PIT

Dodajmy także, że podatnik nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowej w sytuacji gdy w danym roku nie osiąga żadnego dochodu. Art. 45 ust. 1 ustawy PIT obejmuje bowiem wyłącznie przypadki wygenerowanego w danym roku dochodu.

W konsekwencji w sytuacji gdy podatnik osiąga zerowy dochód, to nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowej.

Oczywiście nie jest to działanie zabronione i podatnik może złożyć roczny PIT, wpisując w odpowiednich pozycjach zera.

Takie działanie często ma miejsce w sytuacji gdy podatnicy chcą uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach.

Jak bowiem stanowi art. 306i § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o wysokości jego dochodu lub obrotu. Podstawą do wydania tego zaświadczenia jest złożona deklaracja roczna.

Takie zaświadczenie wydaje się z określeniem wysokości dochodu przyjętego do podstawy opodatkowania, jak również kwoty podatku należnego. Naturalnie w przypadku braku dochodu organ wyda zaświadczenie w tym zakresie.

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o nie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego.

Składanie zerowych deklaracji rocznych jest uzasadnione w przypadku gdy podatnik występuje następnie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o uzyskanych dochodach/braku dochodów w danym roku podatkowym.

Zerowy PIT z najmu prywatnego

Zerowego PIT-28 z tytułu najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym również nie trzeba składać.

Przypomnijmy, że według art. 21 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Natomiast jak wynika z treści interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lutego 2020 roku, nr 0115-KDIT1.4011.45.2019.2.MR zeznanie roczne PIT-28 jest zeznaniem o wysokości osiągniętego przychodu. Wobec tego w odniesieniu do podatników prowadzących najem prywatny opodatkowany ryczałtem, tylko osiągnięcie przychodu w roku podatkowym – opodatkowanego na zasadach określonych w ustawie – powoduje obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego. Jeżeli zatem podatnik nie uzyskał żadnego przychodu z tytułu najmu nieruchomości – nie jest zobowiązany do złożenia zeznania PIT-28.

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego nie ma kwoty wolnej od podatku. Podatnik osiągający przychody z najmu opodatkowane tym podatkiem nie składa deklaracji PIT-28 wyłącznie, gdy przychód w roku jest zerowy.

Odpowiadając zatem na pytanie, należy wskazać, że uzyskanie w roku podatkowym dochodu, który nie przekracza kwoty wolnej od podatku, nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia rocznej deklaracji PIT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów