0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odroczenie płatności zaliczek na podatek od wynagrodzeń nie dla hoteli, kin i klubów filmowych!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kryzys wywołany skutkami szerzenia się COVID-19 jest rozległy i dotknął wiele branż. Polski rząd planuje wdrożenia nowych pomocy dla poszkodowanych przedsiębiorców, którzy ponieśli negatywne konsekwencje związane z pandemią, w tym odroczenie płatności zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy od wynagrodzeń. Jednakże proponowane rozwiązanie skierowane jest do ograniczonego grona odbiorców. Tylko określone branże mogą liczyć na kolejną formę wsparcia, co jest krzywdzące dla wielu przedsiębiorców. Rządowi zarzuca się dyskryminację tych, którzy odnieśli rażące straty finansowe w związku z kryzysem gospodarczym, ale jednocześnie niebędących działaczami określonych branż uznanych za najbardziej wrażliwe na konsekwencje wynikające z pandemii. Naprzeciw proponowanym rozwiązaniom rządu stanęli przedsiębiorcy zrzeszeni w ramach Konfederacji Lewiatan, którzy domagają się poszerzenia pomocy o m.in. kina, hotele i kluby firmowe.

Odroczenie płatności zaliczek na podatek – propozycja rządu

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego planuje się przedłużyć termin płatności zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących płatnikami zaliczek oraz zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń. Przewidziane terminy odroczeń planowo obejmują zaliczki za okres października, listopada i grudnia 2020 roku. Terminy te miałyby być przedłużone odpowiednio do 20 maja, 20 czerwca i 20 lipca 2021 roku.

Przedsiębiorcy żądają więcej

Przedstawiona przez rząd propozycja została ogólnie pozytywnie przyjęta, w końcu każda planowana ulga dla dotkniętych epidemią przedsiębiorców jest szansą na przetrwanie kolejnych działalności, tym samym miejsc pracy, jednakże spotkała się ona również z konstruktywną krytyką.

To korzystna i oczekiwana przez przedsiębiorców forma wsparcia, którzy ze względu na sytuację epidemiczną zmuszeni zostali do istotnego ograniczenia funkcjonowania albo zamknięcia firm. Niestety, wśród wymienionych rodzajów działalności, które uprawnione będą do przekazania w późniejszym terminie pobranych zaliczek na podatek dochodowy, nie znalazły się m.in. hotele, kina i kluby firmowe. Tymczasem to one są szczególnie dotknięte skutkami COVID-19.
doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan
Przemysław Pruszyński

Tak jak wskazał na to w swojej wypowiedzi Przemysław Pruszyński, odroczenie płatności zaliczek na podatek od wynagrodzeń powinno zostać skierowane również do tych przedsiębiorstw, którym narzucono obowiązek czasowego zamknięcia działalności.

Obecnie, wedle założeń rozporządzenia, z proponowanej ulgi będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność na 30 września 2020 roku, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 przeważającym kodem: 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z i 96.04.Z.

Czy postulaty Konfederacji Lewiatan zostaną wysłuchane i uwzględnione w propozycji o odroczenie płatności zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń ujętych w rozporządzeniu ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej? Czy kina, hotele i kluby firmowe mogą liczyć na wsparcie? Przekonamy się już niedługo.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów