0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ostatni dzień na zgłoszenie do Małego ZUS plus!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dziś jest ostatni dzień na zgłoszenie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych chęci rozliczania składek ubezpieczeniowych od wysokości dochodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Zgłoszenie do Małego ZUS plus należy przekazać najpóźniej do 2 marca 2020 r.

Czym jest Mały ZUS plus?

Od 1 lutego 2020 r. obowiązuje nowa ulga Mały ZUS plus zwana także „małą działalnością gospodarczą plus”. Ulga przysługuje przedsiębiorcom, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Istotne jest to, że gdy działalność gospodarcza była prowadzona krócej, wówczas limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Ponadto do Małego ZUS plus nie mogą zgłosić się przedsiębiorcy:

  • którzy prowadzili w poprzednim roku działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni,

  • korzystający z preferencji w opłacaniu składek,

  • wykonujący pracę na rzecz byłego pracodawcy,

  • korzystający z opodatkowania w formie karty podatkowej i jednocześnie zwolnieni z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Wzór do wyliczenia podstawy wymiaru składek:

 

roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej

uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym

                        ____________________________________________________            x30

liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej

działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

 

Wynik tego działania zaokrąglić należy do pełnych groszy, po czym pomnożyć go przez współczynnik 0,5. Wynik końcowy ponownie zaokrągla się do pełnych groszy.

Wyliczona podstawa wymiaru składek nie może być:

  • niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym,

  • wyższa od 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy.

Zgłoszenie do Małego ZUS plus

W sytuacji, gdy w styczniu 2020 r. prowadziło się działalność gospodarczą i nie korzystało z Małego ZUS, należy złożyć:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA),

  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Omawiane deklaracje zgłoszeniowe należy przekazać najpóźniej do 2 marca 2020 r.

Natomiast jeśli w styczniu 2020 r. korzystało się z Małego ZUS i od lutego 2020 nadal chce się korzystać z ulgi Mały ZUS plus, wówczas nie przekazuje się żadnych dokumentów zgłoszeniowych.

Zarówno kontynuujący korzystanie z ulgi, jak i ci, którzy zaczną z niej korzystać, od 1 lutego 2020 r. powinni złożyć deklarację rozliczeniową DRA cz. II albo imienny raport RCA cz. II za luty. Na tych formularzach zostanie podana nowa podstawa wymiaru składek, ustalona na podstawie dochodu osiągniętego w poprzednim roku. Deklaracje DRA za luty wraz z DRA cz. II lub RCA cz. II przekazuje się do ZUS do 10 marca (w sytuacji braku zatrudnionych pracowników) lub 15 marca (gdy zatrudnia się pracowników).

Aby skorzystać z ulgi Mały ZUS plus, oprócz dokumentów zgłoszeniowych należy przekazać również ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II.

Nowa ulga obowiązująca od 1 lutego 2020 r. może okazać się bardzo korzystna dla przedsiębiorców, ponieważ sprawi, że będą oni płacili mniejsze składki ZUS. Aby w 2020 roku móc z niej skorzystać, muszą oni wysłać zgłoszenie do Małego ZUS plus najpóźniej do 2 marca 2020 r. Ponadto w marcu przekazują oni dodatkowo ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów