0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od nieruchomości 2014

Wielkość tekstu:

Stawki w oparciu o które obliczany jest podatek od nieruchomości nie są jednolite na całą Polskę. Corocznie ustalane są w radach gminy i indywidualnie wdrażane w poszczególnych regionach. Ustawodawca zabezpiecza jednak podatników przed nadużyciami i zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rady gminy nie mogą przekroczyć stawek obwieszczanych przez Ministra Finansów.

Podatek od nieruchomości - stawki maksymalne

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy powstaje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym stwierdzono zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości.

Górne granice stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 prezentuje tabela:

Rodzaj nieruchomości

Stawka

Podatek od gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu

na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2

powierzchni

0,89 zł

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni

4,56 zł

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni

0,46 zł

Podatek od budynków lub ich części:

mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,74 zł

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej

23,03 zł

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

10,75 zł

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej

4,68 zł

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej

7,73 zł

Podatek od budowli:

budowle (od wartości)

2%

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów