0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowy freelancera - czy umowa zlecenie jest korzystna?

Wielkość tekstu:

Umowa zlecenie jest jedną z częściej zawieranych rodzajów umów cywilnoprawnych między freelancerem a zleceniodawcą. Posiada wiele zalet oraz dużą swobodę co do określania praw i obowiązków pomiędzy stronami umowy, którymi są: zleceniodawca i  pełnoletni zleceniobiorca - zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorca.

Umowa zlecenie dla freelancera

Ważnym aspektem umowy jest fakt, iż zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zadania osobie trzeciej, ale nadal to z nim zleceniodawca będzie się rozliczać. O takiej decyzji należy jednak powiadomić zleceniodawcę, jeśli nie powiadomi się, to prawnie za wykonywanie zadania nadal będzie odpowiedzialny zleceniobiorca, a nie realny wykonawca. Natomiast gdy zleceniodawca nie zaakceptuje zastępczego wykonawcy, to wówczas może nawet zerwać umowę ze zleceniobiorcą

Przedmiotem umowy jest samo wykonywanie zleconego zadania, a nie jego efekt. Dlatego też umowa zlecenie nazywana jest również umową starannego działania, a jej forma nie jest ustawowo określona, co oznacza, że możemy ją zawrzeć ustnie lub na piśmie. Jednak zaleca się jej pisemną formę, ponieważ jest ona podstawą do wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami, a także może być dowodem w przypadku postępowania sądowego.

Wykonywane zadanie może być zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, ale musi to jasno wynikać z umowy. W przypadku nieodpłatnego wykonywania zadania zleceniobiorcy przysługuje prawo do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych w ramach należytego wywiązania się z umowy. Jeśli zleceniodawca nie wypłaci zleceniobiorcy stosownej zaliczki, wówczas zleceniobiorcy przysługują odsetki ustawowe wyliczane od daty poniesienia wydatków. Natomiast, gdy zlecenie jest odpłatne, wówczas wynagrodzenie zleceniobiorca otrzymuje dopiero po wykonaniu zadania, chyba że w umowie zlecenie ustalono inny termin.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia obowiązkowo podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Ponadto, gdy wykonuje zlecenie w siedzibie zleceniodawcy podlega także ubezpieczeniu wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów