0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi budowlane - data powstania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zmiany, które zostały wprowadzone na gruncie podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego odnośnie usług budowlanych i budowlano-montażowych spowodowały, iż wielu podatników zastanawia się, czy wpłynęły one również na określenie momentu powstania przychodu w zakresie podatku dochodowego. Niniejszy artykuł powinien rozwiać te wątpliwości.

Usługi budowlane - przychód w dacie wykonania usługi

Za moment powstania przychodu w usługach budowlanych uznaje się datę wykonania usługi (lub częściowego wykonania usługi), jednakże nie później niż w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności (wyjątek stanowią usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych).

Data powstania przychodu - data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego

Usługa budowlana nabywa status zakończonej z chwilą odbioru technicznego robót budowlanych, co z reguły dzieje się w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Zatem przychód z tytułu robót budowlanych należy wykazać w dacie podpisania protokołu odbioru technicznego. Zasada ta ma zastosowanie, o ile wcześniej nie wystawiono faktury oraz nie otrzymano należności za usługę. Takie stanowisko zajęło również Ministerstwo Finansów.

Data powstania przychodu - stanowisko Ministerstwa Finansów

Zdaniem Ministerstwa Finansów moment wykonania usługi budowlanej ustala się na podstawie dokumentów poświadczających ich przyjęcie i realizację. Za taki dokument należy uznać protokół zdawczo-odbiorczy. Inwestor poświadcza w nim zrealizowanie zleconych prac.

Ministerstwo wskazało dwa rodzaje rozliczania usług budowlanych, które mają zastosowanie w praktyce:

  • rozliczanie inwestycji zgodnie z harmonogramem prac,

  • odbiór i rozliczenie dopiero po zakończeniu całości inwestycji.

W sytuacji gdy w umowie zawarte są zapisy:

  • dotyczące sposobu realizacji inwestycji,

  • harmonogram prac,

  • zasady odbioru poszczególnych etapów wykonanych robót,

  • odnośnie rozliczenia inwestycji, które będzie następowało w określonych etapach, a ich realizacja będzie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym.

Wówczas protokół będzie stanowił potwierdzenie częściowego wykonania usługi, a tym samym określi moment powstania przychodu.

Jeżeli umowa będzie stanowić, iż odbiór i rozliczenie robót zostaną wykonane po zakończeniu całości inwestycji, a przy tym nie będzie określać odbiorów częściowych i rozliczeń poszczególnych etapów zrealizowanych robót, to przychód należy wykazać w dacie całkowitego zakończenia i rozliczenia inwestycji (nie później niż w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności).

Ministerstwo Finansów wskazuje, iż ustalenie momentu wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej na gruncie ustawy o podatku dochodowym jest niezależne od uregulowań zawartych w ustawie o VAT. Dlatego zmiany w ustawie odnośnie ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych nie mają związku z określeniem powstania przychodu w podatku dochodowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów