0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy jest możliwe, by zamiast umowy z aktu powołania była zawarta jedynie umowa zlecenie z członkiem zarządu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Członkowie zarządu są w wielu przypadkach zatrudniani na podstawie umowy o pracę. Czy jednak jest to jedyna podstawa wykonywania przez nich obowiązków wynikających z członkostwa w zarządzie spółki? Okazuje się, że możliwości w tym zakresie są większe, co wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Czy jest zatem możliwe, aby zamiast umowy z aktu powołania była zawarta jedynie umowa zlecenie z członkiem zarządu — odpowiadamy na to pytanie poniżej w artykule.

Zatrudnianie członka zarządu — podstawa prawna

Kwestie organizacyjne dotyczące tworzenia i funkcjonowania spółek handlowych uregulowano w przepisach Ustawy z dnia 15 września 2000 roku — Kodeks spółek handlowych, zwanej dalej „ksh”.

Powołanie członka zarządu a nawiązanie stosunku pracy w drodze powołania

Omawiając problematykę zawierania umowy z członkiem zarządu spółki, nie sposób pominąć ważnej sprawy, jaką jest powołanie w rozumieniu ksh oraz nawiązanie stosunku pracy w drodze powołania na podstawie Kodeksu pracy (kp).

W art. 201 § 3 i § 4 ksh jest mowa o tym, że do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona, ponadto członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Z kolei art. 203 § 1 ksh stanowi, że członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników.

W przytoczonych postanowieniach ksh przewidziano tryb powołania (także odwołania) członka zarządu. Czy jednak jest to postępowanie tożsame z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów kp? Zgodnie z art. 68 § 1 kp stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach. Chociaż unormowania ksh posługują się pojęciem „powołanie”, to jednak jego sens jest odmienny, niż to wynika z kp. Inaczej mówiąc, powołanie w rozumieniu ksh ma organizacyjny charakter i nie stanowi przesłanki do nawiązania stosunku pracy na podstawie przepisów prawa pracy. Taki pogląd został wyrażony również w orzecznictwie Sądu Najwyższego (SN).

Sięgając do wykładni przedstawionej w wyrokach SN z 13 października 1998 roku (I PKN 345/98) oraz z 23 stycznia 2009 roku (I PK 118/08), należy przyjąć, że powołanie w rozumieniu przepisów ksh jest jedynie powierzeniem pełnienia zadań organu spółki, czyli powstaniem tak zwanego stosunku organizacyjnego pomiędzy spółką a osobą powołaną i nie oznacza nawiązania stosunku pracy, w szczególności zaś na podstawie powołania z art. 68 § 1 kp.

W świetle przytoczonych wyjaśnień trzeba podkreślić, że przepisy ksh traktują instytucję powołania jako stosunek prawny o charakterze organizacyjnym, nie chodzi natomiast w tym przypadku o czynność prawną normującą powstanie stosunku pracy. Oczywiście powołanie na podstawie ksh rodzi określone skutki prawne, w tym nakłada na członka zarządu konkretne zobowiązania oraz nadaje mu statutowe uprawnienia, jednakże — jak to już zostało objaśnione — nie dochodzi w takim wypadku do nawiązania stosunku pracy w rozumieniu kp.

Umowa zlecenie z członkiem zarządu

Jak to wynika z dotychczas przedstawionych informacji, powołanie danej osoby w skład zarządu spółki nie jest równoznaczne z nawiązaniem przez organy spółki z powołaną osobą umowy pracowniczej lub umowy prawa cywilnego. Oznacza to, że potrzebne jest zawarcie odrębnej umowy, w której będą określone m.in. zobowiązania powołanego oraz zasady wynagradzania. 

Wymaga podkreślenia, że pełnienie funkcji w zarządzie spółki może mieć zarówno odpłatny, jak i nieodpłatny charakter. Jeśli członek zarządu ma pobierać wynagrodzenie, wówczas zasadne będzie zawarcie z nim umowy o pracę. W przeciwnym przypadku odpowiednia będzie umowa zlecenia (taka umowa jest zazwyczaj odpłatna, ale strony mogą postanowić, że jej wykonywanie nie będzie skutkować koniecznością wypłaty wynagrodzenia).

Warunki wynagradzania mogą zostać określone w drodze uchwały wspólników, co wynika wprost z art. 203(1) ksh. Stosownie do brzmienia tego przepisu uchwała wspólników może ustalać zasady wynagradzania członków zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń. Wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo innej umowy określa organ lub osoba powołana uchwałą zgromadzenia wspólników do zawarcia umowy z członkiem zarządu.

W cytowanym przepisie oraz w innych unormowaniach ksh (por. art. art. 203 § 1) jest mowa o zatrudnieniu członków zarządu na podstawie umowy o pracę lub innej umowy. Właśnie te postanowienia przesądzają o dopuszczalności zawarcia z członkiem zarządu umowy cywilnoprawnej (zlecenie).

Członek zarządu może być zatem zatrudniony na podstawie:

  • umowy o pracę, lub
  • umowy cywilnoprawnej — w takim przypadku może to być umowa zlecenia lub kontrakt menedżerski albo inna umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu.

Warto podkreślić, że zasady zawierania powyżej wspomnianych umów prawa cywilnego regulują odpowiednie postanowienia Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, dalej jako „kc”.

W kontekście omawianej problematyki niezwykle istotne znaczenie ma zasada swobody zawierania umów sformułowana właśnie w przepisach kc.

Mianowicie polega to na uwzględnieniu przy podejmowaniu decyzji o rodzaju formy zatrudnienia członka zarządu normy prawnej określonej w art. 353(1) kc.

Zgodnie z tym unormowaniem strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Prawidłowość takiego postępowania została potwierdzona w orzecznictwie sądowym, np. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 25 lutego 2016 roku (sygn. akt III AUa 1634/15). Zdaniem składu orzekającego zasada swobody umów manifestuje się przede wszystkim możliwością dokonania przez strony wyboru rodzaju stosunku prawnego, jaki będzie je łączył, przy czym wspomniana reguła odnosi się w pełni do działania polegającego na stałym i odpłatnym wykonywaniu określonych czynności na rzecz danego podmiotu (wykonywanie zatrudnienia). W zależności od tego, jakie okoliczności występują w konkretnym przypadku, zatrudnienie może być realizowane na podstawie umowy cywilnej (zlecenie, kontrakt menedżerski) lub stosunku pracy.

Przykład 1.

Spółka zamierza zawrzeć z członkiem zarządu umowę zlecenia, w której przewidziano odpłatność. Członek zarządu został powołany w drodze uchwały, jednak w tym akcie nie zostały wskazane obowiązki powołanego, nie ustalono także należności przysługujących osobie powołanej z tytułu pełnienia funkcji. Umowa zlecenia będzie określać zakres obowiązków członka zarządu oraz stawki wynagrodzenia należne za wykonywanie konkretnych czynności. Czy strony mogą uregulować wzajemne zobowiązania właśnie w takiej formie?

Powyżej przedstawiony sposób postępowania jest jak najbardziej prawidłowy i dobrze ilustruje praktyczne aspekty zastosowania zasady swobody umów wynikającej z przepisów kc.

Zawarcie umowy zlecenia jest również dopuszczalne w świetle norm ksh, umowa taka stanowi bowiem rodzaj innej umowy w rozumieniu ksh. 

Przykład 2.

Członek zarządu spółki akcyjnej został powołany przez radę nadzorczą spółki. Wraz z powołaniem na to stanowisko zawarto z nim umowę zlecenie określającą jego prawa i obowiązki wynikające z pełnionej funkcji. Taką decyzję należy uznać za uzasadnioną i trafną, przy czym dopuszczalne były w tym zakresie także inne możliwości postępowania. 

Oznacza to w praktyce, że z członkiem zarządu można było zawrzeć — oprócz umowy zlecenia — również:

  • kontrakt menedżerski;
  • inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy kc dotyczące zlecenia;
  • umowę o pracę uregulowaną przepisami kp.

Czy jest możliwe, by zamiast umowy z aktu powołania była zawarta jedynie umowa zlecenie z członkiem zarządu? Podsumowanie

Powołanie członka zarządu w rozumieniu ksh jest powierzeniem pełnienia zadań organu spółki, co oznacza jedynie powstanie stosunku organizacyjnego pomiędzy spółką a osobą powołaną — nie dochodzi natomiast do nawiązania stosunku pracy. Przepisy prawa umożliwiają zatrudnienie członków zarządu na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, którym może być umowa zlecenia. Zawarcie umowy zlecenia z członkiem zarządu jest dopuszczalne, umowa taka stanowi bowiem rodzaj innego stosunku prawnego w rozumieniu ksh. Umowa zlecenia określa w takim przypadku zakres obowiązków członka zarządu oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego z tytułu wykonywania konkretnych czynności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów