Poradnik Przedsiębiorcy

Wynagrodzenie pracownika który w okresie wypowiedzenia nie świadczy pracy - czy może stanowić koszt?

Prowadzę kancelarię prawną, jednemu z prawników wypowiedziałem umowę o pracę. Ma on trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Nie chciałbym, by w okresie wypowiedzenia przychodził do pracy z uwagi na poufność informacji i obawy przed ich wyciekiem. Czy w takim przypadku wypłacone wynagrodzenie pracownika który w okresie wypowiedzenia nie świadczy pracy może stanowić koszt?

Bronisław, Szczecin

 

Nie ma przeszkód, by wypłacone wynagrodzenie pracownika który w okresie wypowiedzenia nie świadczy pracy mogło stanowić koszt, pomimo braku jego obecności w pracy i jej nieświadczenia.

Kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, iż poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, winien w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

  • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

  • być właściwie udokumentowany.

Zgodnie z art. 362 kodeksu pracy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy wiąże się z przyznaniem mu wynagrodzenia za ten czas. Pracownicy zwolnieni przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia otrzymają za ten czas wypłacone wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy.

W opisanej sytuacji samo zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy związane jest z uwagi na ochronę informacji i obawą wycieku informacji. Dlatego też w mojej opinii wydatki te służą zabezpieczeniu i zachowaniu źródła przychodu, tym samym mogą stanowić koszt.

Również organy podatkowe potwierdzają, iż w takiej sytuacji można zaliczyć wydatki na wypłacone wynagrodzenie pracownika który w okresie wypowiedzenia nie świadczy pracy do kosztów. Potwierdził to m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej, z 28 czerwca 2013 r., sygn. IPPB5/423-254/13-2/AS, w której możemy przeczytać:

(…) przedmiotowe wydatki Spółki na wynagrodzenia wypłacane w okresie wypowiedzenia umowy o pracę w sytuacji, gdy pracownik jest w tym okresie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy co do zasady nie zostały wyłączone z kosztów na podstawie art. 16 ust. 1, a przywołane powyżej przepisy determinują moment zaliczenia wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodów.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny i przywołane powyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że wypłacone wynagrodzenie lub pozostawione do dyspozycji pracownika, za okres wypowiedzenia umowy o pracę, w sytuacji gdy pracownik jest w tym okresie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, można uznać za koszt uzyskania przychodu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (…).