0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ograniczenia w odliczaniu kosztów na samochód osobowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakup firmowego samochodu osobowego to najczęściej spory wydatek. Plusem takiej sytuacji jest natomiast fakt, iż może on stanowić koszt uzyskania przychodu, a tym samym pomniejszać podatek dochodowy do zapłacenia. Zanim jednak przedsiębiorca zdecyduje się na zakup bardzo drogiego firmowego pojazdu warto, aby zapoznał się z ograniczeniami w kwestiach kosztów.

Samochody osobowe o wartości początkowej co najmniej 3500 zł powinny zostać zaliczone do kosztów firmowych w formie odpisów amortyzacyjnych. Jednakże, jeśli koszt takiego auta przekroczył 20 000 euro, nie jest możliwe uwzględnienie całego wydatku w kosztach uzyskania przychodu. Ograniczenie to wynika bezpośrednio z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodu odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro przeliczonej na złote, według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP w dniu przekazania samochodu do używania.

Zatem, jeśli okaże się, że wartość samochodu jest większa niż wskazane 20 000 euro, to do kosztów firmowych nie należy zaliczać całej kwoty odpisu amortyzacyjnego, ale jego proporcjonalną część.

Co ważne, powyższa zasada obowiązuje także w stosunku do ubezpieczenia AC, które przedsiębiorca zakupi do swojego samochodu. Jest to związane z art. 23 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy, zgodnie z którym nie można do kosztów firmowych zaliczyć składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez NBP w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Powyższego zapisu nie stosuje się raczej w przypadku innych składek niż AC. Jest to związane z faktem, iż ubezpieczenie OC, NNW czy assistance nie dotyczą bezpośrednio samego pojazdu, ale raczej zdarzeń, powstałych w wyniku jego użytkowania. Ponadto, wysokość żadnej z tych składek - poza właśnie AC - nie jest uzależniona od wartości samochodu. W związku z tym zakłada się, że ubezpieczenie OC, NNW oraz assistance może zostać zaliczone do kosztów w ich rzeczywistej wysokości.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów