0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym jest Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokładna nazwa to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - w praktyce częściej spotykana pod skrótem CEIDG. Czym jest ewidencja działalności gospodarczych i kto jest nią objęty?

Czym jest ewidencja działalności gospodarczych?

CEIDG stanowi spis wszystkich przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi i działają na terenie Polski. Ewidencja działalności gospodarczych prowadzona jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Podstawą spisu są przepisy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Informacje gromadzone w CEIDG

Dzięki temu, że ewidencja działalności gospodarczych prowadzona jest w systemie teleinformatycznym, pozwala ona na skrócenie czasu, jaki potrzebny jest, by zarejestrować działalność gospodarczą oraz na oszczędność pieniędzy. Wpis do ewidencji można bowiem złożyć bezpłatnie za pośrednictwem Internetu. Dotyczyć on może:

 • założenia działalości,
 • aktualizacji danych,
 • zawieszenia działalności,
 • wznowenia działalności,
 • likwidacji działalności,

a więc wszystkich obszarów związanych z prowadzeniem firmy przez osobę fizyczną.

W CEIDG znajdują się wszystkie informacje dotyczące jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych osób fizycznych prowadzonych na terenie kraju. Oprócz podstawowych danych dotyczących firmy w spisie można znaleźć również informacje o posiadanych przez konkretnego przedsiębiorcę koncesjach, licencjach i zezwoleniach.

Co podlega wpisowi do CEIDG?

Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej wpisowi do CEIDG podlegają:

 • firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
 • data urodzenia przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG;
 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 • informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek;
 • dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG;
 • informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
 • informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki;
 • informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;
 • informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
 • informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;
 • informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;
 • informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;
 • informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;
 • informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG.

Jawność informacji zawartych w CEIDG

Ewidencja działalności gospodarczych publikuje podstawowe dane o przedsiębiorcach, udostępniając za pośrednictwem strony internetowej ich bazę. Informacje te są więc jawne i każdy bezpłatnie ma do nich dostęp. Baza przedsiębiorców wykorzystywana jest często w celu pobrania zaświadczenia o wpisie:

Art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, o których mowa w art. 25 ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Ogólny dostęp do danych pozwala również na sprawdzenie wiarygodności danej firmy. Znając numer NIP, który jest numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w rejestrze, można sprawdzić w bazie CEIDG, czy dana firma naprawdę istnieje.

Główne zadania CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ma na celu głównie:

 • prowadzenie ewidencji przedsiębiorców – osób fizycznych w systemie teleinformatycznym;
 • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej;
 • umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
 • umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów