0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Metoda kasowa w VAT a transakcje zagraniczne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przez firmy, które mają problem z egzekwowaniem należności od kontrahentów może zostać wybrana metoda kasowa w VAT. Tym samym moment rozliczania VAT będzie uzależniony od otrzymania zapłaty.

Kto może skorzystać z metody kasowej w VAT?

Możliwość korzystania z metody kasowej rozliczania VAT została ograniczona do grupy tzw. małych podatników. Są nimi przedsiębiorcy, których dochody nie przekraczają w skali roku 1,2 mln euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł. W 2015 roku limit po zaokrągleniu wynosi 5 015 000 zł.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że metodę tę można stosować po uprzednim zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego na formularzu VAT-R, które należałoby dokonać do końca miesiąca poprzedzającego okres, od którego ma być stosowana.

Ważne!

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o VAT mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.

Na czym polega metoda kasowa w VAT?

Przy metodzie kasowej w VAT termin rozliczenia podatku uzależniony jest od momentu uregulowania należności oraz od statusu w podatku VAT kontrahenta. Tym samym w odniesieniu do sprzedaży:

  • na rzecz czynnego podatnika VAT - obowiązek podatkowy powstanie z dniem otrzymania całości lub części zapłaty,

  • na rzecz podatnika zwolnionego z VAT lub osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - obowiązek podatkowy powstanie z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, jednak nie później niż 180. dnia od wydania towaru lub wykonania usługi.

Przedsiębiorcy rozliczający VAT metodą kasową mogą odliczyć podatek naliczony dopiero po uregulowaniu całości lub części zobowiązania wynikającego z faktury. Jeżeli nie odliczą podatku w okresie, w którym płatność została uregulowana, wówczas będą mieli do tego prawo w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Metoda kasowa w VAT przy transakcjach zagranicznych

Należy zwrócić uwagę, że sposób rozliczania VAT uzależniony od momentu zapłaty za należność dotyczy jedynie transakcji krajowych. Oznacza to, że w odniesieniu do transakcji zawieranych z podatnikami zagranicznymi będą obowiązywały zasady ogólne właściwe dla tych transakcji. Innymi słowy, zasady dotyczące rozliczania VAT metodą kasową nie znajdą tutaj zastosowania.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

W przypadku zarówno WNT, jak i WDT obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z normą zawartą w art. 20 ust. 1 i 5 ustawy o VAT, czyli  z chwilą wystawienia faktury, a jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, obowiązek powstanie 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowej transakcji. Jeżeli faktura zostanie wystawiona jeszcze przed transakcją, wówczas obowiązek podatkowy powstanie w momencie jej wystawienia.

Dla przypomnienia!

Po spełnieniu określonych warunków, przedsiębiorcy mogą zastosować preferencyjną stawkę VAT 0% w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Otóż jednym z podstawowych wymogów jest posiadanie przez podatnika przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy dowodów, z których będzie wynikać, iż towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego. W przeciwnym wypadku podatnik wykazuje transakcję w deklaracji za kolejny okres rozliczeniowy i jeśli nadal nie zgromadzi stosownej dokumentacji, to będzie zobowiązany opodatkować transakcję krajową stawką VAT.

Eksport towarów

Przy ustalaniu momentu powstania obowiązku podatkowego znajduje zastosowanie art. 19a ustawy o VAT. Tym samym obowiązek podatkowy powstanie w momencie dokonania dostawy towarów bądź otrzymania całości (części) zapłaty.

Import towarów

Termin powstania obowiązku podatkowego w imporcie towarów został uregulowany w art. 19a ust. 9 ustawy o VAT, który określa, że jest nim moment powstania długu celnego.

Natomiast w przypadku objęcia towarów:

  • procedurą celną przetwarzania pod kontrolą celną, obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą,

  • procedurą celną: składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu lub przeznaczeniem celnym – wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, jeżeli od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze – obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.

Import usług

Obowiązek podatkowy przy transakcji importu usług powstaje w oparciu o art. 19a ust.1, czyli z chwilą wykonania usługi. Przy czym należy zwrócić uwagę na ust. 2 oraz ust. 3. W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług uznaje się również za wykonaną  w przypadku wykonania części usługi, dla której to określono zapłatę (czyli spowoduje to powstanie obowiązku podatkowego w VAT).

Dodatkowo dla usługi, wobec której ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów