0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednorazowa amortyzacja przy zakupie wartości niematerialnych i prawnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W marcu kupiliśmy do firmy oprogramowanie komputerowe o wartości 8 000 złotych. W jaki sposób można je zamortyzować? Czy możliwa jest jednorazowa amortyzacja przy zakupie wartości niematerialnych i prawnych?

Jan, Brzesko

 

Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy o PIT licencje i programy komputerowe zaliczane są wartości niematerialnych i prawnych, pod warunkiem że:

  • są zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania,
  • przewidywany ich okres użytkowania przekracza rok podatkowy,
  • wykorzystywane są na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

W odniesieniu do WNiP, których wartość początkowa przekracza 3 500 zł, przedsiębiorca musi stosować się do wytycznych określonych w art. 22m ustawy o PIT dotyczących ustalania minimalnego okresu amortyzacji. Minimalny okres, w którym podatnik może amortyzować wartości niematerialne i prawne, wynosi odpowiednio:

  • 24 miesiące (max. roczna stawka amortyzacji 50%) w przypadku licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich,
  • 24 miesiące (max. roczna stawka amortyzacji 50%) w przypadku licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych,
  • 12 miesięcy w przypadku poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych,
  • 60 miesięcy (max. roczna stawka amortyzacji 20%) w przypadku pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

Ważne!

Wartość początkową programu komputerowego stanowi jego cena nabycia, czyli kwota jaka jest należna zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania tego programu do używania. W szczególności chodzi o koszty jego instalacji i uruchomienia, odsetek, prowizji i pomniejszona o podlegający odliczeniu podatek VAT.

Należy jednak pamiętać, że programy komputerowe o wartości powyżej 3 500 zł nie mogą zostać zamortyzowane jednorazowo w ramach pomocy de minimis. Jak wynika z przepisów podatkowych podatnik może bowiem dokonać jednorazowego odpisu w odniesieniu do środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych. Zatem jednorazowa amortyzacja programu komputerowego jest możliwa jedynie, gdy jego wartość początkowa nie przekracza kwoty 3 500 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów