0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych - dla kogo (cz.2)

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych jest coraz powszechniej spotykanym zjawiskiem w praktyce gospodarczej. Typ przedmiotowej amortyzacji umożliwia podatnikom małym i dużym dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego po zakupie fabrycznie nowego środka trwałego. Jednak zastosowanie tej metody nastręcza podatnikom wiele problemów. Dlatego warto zapoznać się z wszystkimi częściami cyklu poradnika w kwestii rozwiązania problemów podatników z jednorazową amortyzacją fabrycznie nowych środków trwałych występujących w toku prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych w kosztach firmy

Jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych stanowi możliwość dokonania jednorazowego odpisu w koszty firmy w miesiącu przyjęcia do używania fabrycznie nowych środków trwałych, które zostały zakupione w danym roku podatkowym.
Podatnik posiada możliwość, ale nie jest zobligowany do stosowania jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych.

Limit amortyzacji nowych środków trwałych

Prawodawca określił, że w jednym roku podatkowym podatnik ma prawo dokonać jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych do kwoty maksymalnie 100.000 zł.

Oznacza to, ze podatnik, który zakupi fabrycznie nowy środek trwały o wartości początkowej przekraczającej kwotę 100.000 zł, wtedy w danym roku nie dokonuje dalszych odpisów amortyzacyjnych od tego składnika majątku.

Ponadto w latach kolejnych może zastosować w odniesieniu do tego środka trwałego wyłącznie zasady ogólne amortyzacji, czyli amortyzację liniową lub degresywną.

Ważną kwestią w powyższym warunku jest nabycie fabrycznie nowego lub nowych środków trwałych do kwoty limitu 100.000 zł. Oznacza to, że w jednym roku podatkowym można ująć jednorazowo w koszty zakup:

  1. fabrycznie nowego środka trwałego o wartości do 100.000 zł,
  2. fabrycznie nowego środka trwałego o wartości większej niż 100.000 zł (wtedy jednorazowej amortyzacji podlega kwota 100.000 zł),
  3. kilku fabrycznie nowych środków trwałych o różnych wartościach (wówczas licząc od początku danego roku do momentu zakupu nowego środka trwałego, którego wartość przekroczy łącznie z dotychczas nabytymi składnikami majątku kwotę limitu 100.000 zł).

Przykład 5.

Podatnik świadczący usługi obróbki elementów plastikowych i stalowych zakupił w miesiącu 06/2019 r. nową fabrycznie maszynę do nadawania kształtów obrobionym metalom sklasyfikowaną w KŚT 5. Wartość początkowa maszyny została ustalona na 117.000 zł.
Podatnik ma możliwość skorzystać z jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych w taki sposób, że kwotę maszyny 100.000 zł. ujmie, jako jednorazowy odpis amortyzacyjny w miesiącu 06/2019 r. natomiast pozostała jej wartość w kwocie 17.000 zł. zostanie zaliczona do kosztów firmy dopiero od miesiąca 01/2020 r. w postaci comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych według metody liniowej albo metody degresywnej.

Przykład 6.

Podatnik świadczący usługi montażu i serwisu instalacji elektrycznych zakupił w miesiącu 05/2019 r. nowy fabrycznie agregat prądotwórczy zaliczany do KŚT 6. Wartość początkowa agregatu została ustalona na sumę 75.000 zł.

Ponadto w miesiącu 07/2019 r. nabył zespół prostownikowy o wartości początkowej 18.000 zł. W miesiącu 08/2019 r. nabył drugi o tej samej wartości z uwagi na to, że jedna sztuka był niewystarczający. Zespoły prostownikowe należą do grupy 6 KŚT.
W tej sytuacji podatnik zaliczy bezpośrednio w koszty firmy za pomocą jednorazowego odpisu amortyzacyjnego:

  1. w miesiącu 05/2019 r. wartość początkową fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego – 75.000 zł,
  2. w miesiącu 07/2019 r. wartość początkową fabrycznie nowego zespołu prostownikowego – 18.000 zł,
  3. w miesiącu 08/2019 r. wartość początkową fabrycznie nowego drugiego, nabytego zespołu prostownikowego – 7.000 zł.

Pozostała kwota wartości początkowej drugiego zespołu prostownikowego tj. 11.000 zł. powinna być przez podatnika ujęta w kosztach firmy począwszy od miesiąca 01/2020 r. w postaci comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych.
Podatnik może wybrać metodę, jaką będzie amortyzował pozostałą wartość środka trwałego 11.000 zł.. pomiędzy metodą degresywną a liniową.

W kwocie limitu 100.000 zł mieszczą się również zaliczki na zakup fabrycznie nowego środka trwałego

Pewną nowością, która nie występuje przy amortyzacji do limitu 50.000 euro jest wprowadzenie poprzez art. 22s ust. 1s ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to, że jeżeli podatnik nabywca dokona wpłaty zaliczki na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych (miesiącach lub kwartałach, ewentualnie w następnym roku), wówczas będzie mógł on zaliczyć do kosztów firmowych powyższą zaliczkę do wysokości kwoty limitu 100.000 zł.

Z kolei w miesiącu przyjęcia danego środka trwałego do używania, jego wartość początkową zmniejsza się o zaliczoną uprzednio do koszów firmy zapłaconą (na poczet jego kupna) zaliczkę.

Przykład 7.

Podatnik prowadzący małą hurtownie elektryczną wpłacił w miesiącu 06/2019 r. 50% zaliczki na fabrycznie nową przemysłową maszynę do wytwarzania i drukowania etykiet KŚT 8. Przedmiotowa zaliczka opiewała na kwotę 25.000 zł. Wartość początkowa środka trwałego wraz z montażem i uruchomieniem to 50.000 zł.
Maszynę dostarczono, zamontowano i uruchomiono w miesiącu 08/2019 r. Jak powinien podatnik rozliczyć koszty z tytułu jednorazowej amortyzacji w tej sytuacji?
W powyższych okolicznościach jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych jest możliwa w poniższy sposób:

  1. zaksięgować w miesiącu 06/2019 r. kwotę zapłaconej zaliczki 25.000 zł bezpośrednio w koszty firmy (nie jest to odpis amortyzacyjny a standardowy zapis w PKPiR w kolumnie – pozostałe wydatki) a następnie
  2. ująć w miesiącu 08/2019 r. jednorazowy odpis amortyzacyjny pomniejszony o wpłaconą zaliczkę czyli 50.000 zł. – 25.000 zł. = 25.000 zł.

Przy założeniu, że podatnik w 2019 r. nie korzystał w ogóle z limitu 100.000 zł. jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych, to na dany rok pozostanie mu jeszcze możliwość zamortyzowania nowych środków trwałych łącznie do kwoty 50.000 zł.

Przykład 8.

Podatnik prowadzący sklep AGD wpłacił w miesiącu 12/2018 r. 30% zaliczki na fabrycznie nowy sprzęt do recyklingu zaliczany do KŚT 4. Przedmiotowa zaliczka opiewała na kwotę 15.000 zł. Wartość początkowa danego środka trwałego wraz z montażem i uruchomieniem to 50.000 zł.
Sprzęt dostarczono, zamontowano i uruchomiono w miesiącu 03/2019 r. Jak powinien podatnik rozliczyć koszty z tytułu jednorazowej amortyzacji w tej sytuacji?
W powyższym przypadku podatnik ma możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych w poniższy sposób:

  1. zaksięgować w miesiącu 12/2018 r. kwotę zapłaconej zaliczki 15.000 zł. bezpośrednio w koszty firmy (nie jest to odpis amortyzacyjny a standardowy zapis w PKPiR w kolumnie – pozostałe wydatki) a następnie
  2. ująć w miesiącu 03/2019 r. jednorazowy odpis amortyzacyjny pomniejszony o wpłaconą zaliczkę, czyli 50.000 zł. – 15.000 zł. = 35.000 zł.

W 2019 r. podatnikowi pozostanie jeszcze kwota limitu 65.000 zł. stanowiąca łączną sumę wartości początkowych nabytych w danym roku środków trwałych oraz ewentualnych zaliczek na te środki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów