0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Wielkość tekstu:

W sytuacji wydatków dotyczących eksploatacji prywatnego samochodu używanego w działalności gospodarczej podatnik ma prawo obniżać podatek należny o naliczony. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych nakładają obowiązek prowadzenia w tym przypadku ewidencji przebiegu pojazdu. Umożliwia ona zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym. Za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków z tytułu używania na potrzeby działalności gospodarczej samochodów osobowych, które nie stanowią składników majątku podatnika, jeżeli przekraczają kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów rzeczywistego przebiegu pojazdów i stawki za 1 kilometr przebiegu. Stawka ta jest określona w przepisach wydanych przez właściwego ministra. Według tego wzoru prowadzi się ewidencję przebiegu pojazdu. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak wygląda sprzedaż samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej!

Sprzedaż samochodu a podatek VAT

Sprzedaż nowych pojazdów samochodowych podlega opodatkowaniu stawką 23% VAT. W przypadku odsprzedaży samochodów używanych w rozumieniu art. 43 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług, jest ona zwolniona z podatku VAT. Zwolnienie reguluje art. 13 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, który brzmi następująco: "Zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku:

  • określonej w fakturze lub
  • wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, lub
  • należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
  • należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
    - nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi."

Sprzedaż pojazdu po likwidacji działalności gospodarczej

Sprzedaż samochodu zaliczanego do majątku związanego z działalnością gospodarczą jest opodatkowana w zależności od wybranej formy opodatkowania, z jakiej korzystał podatnik przed likwidacją działalności. W przypadku, gdy przed likwidacją działalności gospodarczej podatnik był opodatkowany na zasadach ogólnych, sprzedaż samochodu powoduje powstanie przychodu opodatkowanego w ten sam sposób. Dochód ten to wysokość różnicy między pozyskanym przychodem a wartością składników majątku wykazanych w ewidencji środków trwałych zwiększoną o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Jeżeli podatnik przed likwidacją działalności gospodarczej podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, sprzedaż samochodu opodatkowana jest 3% ryczałtem. Podatek ten powstaje w momencie dokonania sprzedaży.

Jeśli podatnik przed likwidacją działalności gospodarczej był opodatkowany w formie karty podatkowej, nie oblicza podatku dochodowego od sprzedaży samochodu zaliczanego do składników majątku trwałego. Sprzedający ma jedynie obowiązek zapłacenia miesięcznej kwoty karty podatkowej, która wynika z decyzji urzędu skarbowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów