Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Świadectwo pracy - Niedopełnienie obowiązku wydania świadectwa pracy (cz. 4)

Świadectwo pracy a obowiązek jego wydania

Obowiązek wydania świadectwa pracy wynika wprost z postanowień art. 97 § 1 Kodeksu pracy i powstaje z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Niedopełnienie obowiązku wydania pracownikowi świadectwa pracy zagrożone jest sankcją z art. 282 pkt 3 nałożenia na pracodawcę kary grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Świadectwo pracy a odszkodowanie za niedopełnienie obowiązku wydania

W myśl art. 99 Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Zgodnie z treścią wyroku SN z dnia 13 października 2004 r. (II PK 36/04) warunkiem skutecznego dochodzenia odszkodowania jest wykazanie związku między pozostawaniem bez pracy (utratą zarobku) i niewydaniem w terminie lub wydaniem wadliwego świadectwa pracy. Obowiązek udowodnienia związku pomiędzy niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy a powstałą szkodą ciąży na pracowniku.

Wysokość odszkodowania jest przy tym limitowana do sześciomiesięcznego wynagrodzenia za pracę. Odszkodowanie oblicza się zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia o ustalaniu wynagrodzeń, czyli taką samą metodą jak ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Dodatkowo orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa (art. 99 § 4 Kodeksu pracy).

Dochodzenie praw na drodze cywilnej

Szkoda spowodowana niewydaniem lub wydaniem wadliwego świadectwa pracy nie musi jednak wynikać z braku możności znalezienia przez pracownika pracy. Treść art. 99 Kodeksu pracy nie wyłącza innych roszczeń pracowników. Szkoda pracownika może polegać np. na odmowie przyznania mu świadczeń z ZUS. Świadectwo pracy jest dokumentem dowodowym służącym m.in. do celów ustalenia prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych. Jest również dla kolejnego pracodawcy dokumentem potwierdzającym nabycie lub wykorzystanie uprawnień pracowniczych (np. prawo do urlopu wypoczynkowego, wychowawczego). W wymienionych powyżej przypadkach pracownik może dochodzić odszkodowania w procesie cywilnym, a pracodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Ogólną podstawę odpowiedzialności w stosunkach pracy stanowi art. 471 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy.