0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu - definicja i przykłady

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W jakich przypadkach nabycie samochodu przez polskiego przedsiębiorcę na terenie państw członkowskich uważane jest za WNT? Dla ustalenia transakcji wewnątrzwspólnotowych przepisy rozróżniają pojęcie nowego i używanego środka transportu. Warto zatem dowiedzieć się, kiedy taki zakup pojazdu będzie rodzić obowiązek rozliczenia podatku.

Nowe środki transportu

Polskie prawo w sposób szczególny traktuje nowe środki transportu (pojazdy lądowe, jednostki pływające oraz statki powietrzne). Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy o VAT za nowe środki transportu uważa się:

  • pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, które spełniły przynajmniej jeden z poniższych warunków:

    • nie przejechały więcej niż 6.000 kilometrów lub

    • od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy.

Warto zauważyć, iż za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się (w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza) dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego. Natomiast w przypadku, gdy nie można ustalić ww. terminów, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta:

  • jednostki pływające o długości większej niż 7,5 metra, jeżeli były używane nie dłużej niż 100 godzin roboczych na wodzie lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, wyjątek stanowią statki morskie (art. 83 ust. 1 pkt 1).

Momentem dopuszczenia do użytku jednostki pływającej jest dzień, w którym została ona wydana przez producenta pierwszemu nabywcy lub dzień, w którym została po raz pierwszy użyta dla celów demonstracyjnych przez producenta.

  • statki powietrzne o maksymalnej masie startowej większej niż 1.550 kilogramów, jeżeli były używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem środków transportu lotniczego (art. 83 ust. 1 pkt 6).

W przypadku statków powietrznych za moment dopuszczenia do użytku uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

Przykład 1.

Czy nabycie przez polskiego przedsiębiorcę samochodu o przebiegu 5.000 km, który został zarejestrowany rok temu, może zostać uznane za nowy środek transportu?

Jak zostało już wspomniane, wystarczy, iż spełniony zostanie jeden warunek wskazany w ustawie o VAT, by możliwe było zakwalifikowanie samochodu do nowych środków transportu. W tym przypadku kryterium zostało spełnione, gdyż pojazd ma przebieg mniejszy niż 6.000 km.

Warto pamiętać, iż przy zakupie należy zwrócić uwagę na fakt, czy na fakturze zawarte są informacje świadczące w sposób jednoznaczny o nabyciu nowego środka transportu.

Z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów mamy do czynienia co do zasady wówczas, gdy nabywca jest podatnikiem lub osobą prawną niebędącą podatnikiem. Jednak dany przepis nie ma zastosowania do nowych środków trwałych. W tym przypadku do WNT klasyfikowany jest każdy podmiot. Zatem nawet osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zobowiązana jest do zapłacenia podatku zgodnego z krajową stawką. O takim nabyciu informuje naczelnika urzędu skarbowego składając informację oznaczoną symbolem VAT-23. Do deklaracji tej dołącza się kopię faktury dokumentującej zakup.

Przykład 2.

Polska firma kupiła w marcu 2013r. samochód po wypadku od niemieckiego podmiotu prywatnego. Pojazd został zarejestrowany w styczniu 2013 r. i ma przebieg 2.000 km. Czy polski przedsiębiorca powinien rozliczyć podatek z tytułu WNT?

Samochód spełnia wszystkie przesłanki kwalifikujące do uznania go za nowy środek transportu. Dla potrzeb klasyfikacji nie ma znaczenia czy samochód jest po wypadku oraz status dostawcy (w tym przypadku osoba fizyczna). Zatem przedsiębiorca ma do czynienia z WNT.

Używane środki trwałe

Za używany środek transportu uważa się pojazd, który nie spełnia łącznie dwóch kryteriów wskazanych w art. 2 ust. 10 ustawy o VAT (zostały one omówione na początku artykułu). W przypadku samochodu uznanie za używany środek nastąpi, gdy samochód ma przebieg większy niż 6.000 km oraz został zarejestrowany ponad 6 miesięcy temu. Należy podkreślić, iż  muszą być spełnione obie ww. przesłanki.

W tym przypadku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru mamy do czynienia, gdy spełnione są poniższe kryteria:

  • nabywcą jest podatnik VAT lub podatnik od wartości dodanej, gdy nabywane towary mają służyć prowadzonej przez niego działalności gospodarczej; nabywcą może być także osoba prawna niebędąca podatnikiem, jeśli całkowita wartość WNT przekroczyła 50.000 zł w poprzedzającym roku podatkowym,
  • dostawca towarów jest podatnikiem VAT lub podatku od wartości dodanej.

Czy jeśli polski podatnik nabył samochód o przebiegu 7.000 km od niemieckiego przedsiębiorstwa, zakup należy uznać za WNT?

Pojazd należy do używanych środków trwałych, jednak w tym przypadku nie ma znaczenia, czy samochód jest nowy czy używany, gdyż transakcja w każdym wariancie zostanie uznana za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Samochodu używanego nie należy uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w sytuacji, gdy zostanie on zakupiony od osoby prywatnej poprzez umowę kupna-sprzedaży lub w komisie na fakturę VAT-marża. W tym przypadku podatnik nie jest zobowiązany do rozliczania VAT-u. Jak wynika z art. 10. Ust.1 pkt 4 wyłączeniu z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów podlega dostawa towarów używanych, które obowiązują szczególne zasady opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu lub wysyłki.

Warunkiem zastosowania ww. przepisu jest posiadanie przez nabywcę dokumentów jednoznacznie potwierdzających nabycie towarów na tych szczególnych zasadach.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów