0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

IV ustawa deregulacyjna i łatwiejsze prowadzenie działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Stan prawny na dzień 25.07.2014

Rada Ministrów przyjęła projekt IV ustawy deregulacyjnej. Zmiany mają na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Termin ich planowanego wejścia w życie to styczeń 2015 roku. Sprawdźmy, jakie nowości czekają przedsiębiorców od nowego roku, co przyniosła ustawa deregulacyjna.

IV deregulacja - koniec ze sprawdzaniem raportów imiennych w ZUS

Obecnie przedsiębiorca występujący równocześnie jako płatnik składek musi do 30 kwietnia sprawdzać prawidłowość danych przekazywanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych, dotyczących roku poprzedniego. Ustawa deregulacyjna planuje znieść ten obowiązek, a w konsekwencji również karę za niesprawdzenie danych przez płatnika, która obecnie wynosi 5 tys. zł.

Ułatwienie prowadzenia działalności - orzeczenia lekarskie przy zmianie pracy zachowają ważność

Przyjmując do pracy nowego pracownika, obowiązkowe jest wykonanie badań lekarskich, co wiąże się z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez przedsiębiorcę - pracodawcę. Badania są konieczne nawet gdy pracownik już posiada takowe, a w poprzedniej pracy wykonywał taki sam zakres obowiązków. Nowelizacja ma na celu zmniejszenie obciążeń nowego pracodawcy, umożliwiając mu zatrudnienie pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego wystawionego podczas wykonywania pracy na rzecz poprzedniego pracodawcy. Warunkiem jest zatrudnienie pracownika na podobnym do dotychczasowego stanowisku.

IV ustawa deregulacyjna - koniec z raportami GUS w pierwszym roku działalności

Jeżeli mikroprzedsiębiorca zakładający w danym roku działalność został wylosowany przez GUS, to zobowiązany jest do składania informacji statystycznych zanim jeszcze zdąży uporządkować swoją firmę. Obarczenie świeżo upieczonego przedsiębiorcy takim zadaniem często nastręcza mu wiele trudności i odciąga od kluczowych obowiązków biznesowych. Od 2015 roku planuje się więc, by GUS “odpuścił” początkującym przedsiębiorcom. Przywilej ten będzie dotyczył jedynie nowych firm.

Ułatwienie prowadzenia działalności - dowóz do pracy bez obciążenia podatkiem dochodowym

Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, jakie ma wprowadzić IV ustawa deregulacyjna, dotyczyć będą również dodatkowych formalności. Pracodawca, który organizuje dowóz pracowników do pracy transportem zbiorowym (autobusem lub busem), nie będzie już zobowiązany do wyceny takiego świadczenia, ewidencjonowania długości i czasu przejazdu oraz naliczania i odprowadzania z tego tytułu podatku. Zapewnienie transportu zbiorowego ma być bowiem zwolnione z opodatkowania.

IV ustawa deregulacyjna - koniec z opłatami za rejestrację VAT-R

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność przy składaniu formularza VAT-R w urzędzie skarbowym lub za pomocą jednego okienka muszą uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości 170 zl. Taki obowiązek od stycznia 2015 roku ma zostać zniesiony, co obniży koszty zakładania firmy. Opłaty trzeba będzie dokonać tylko w przypadku chęci uzyskania przez przedsiębiorcę potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego do VAT.

Ułatwienie prowadzenia działalności - użytkowanie pojazdu służbowego dla celów prywatnych będzie opodatkowane ryczałtem

Rozliczanie podatku dochodowego z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych ma zostać określone ryczałtem, czyli jedną z najprostszych form opodatkowania. Ryczałt ma zachęcić przedsiębiorców do uczciwego rozliczania się w tym zakresie.

IV ustawa deregulacyjna - koniec z różnicą momentu opodatkowania zaliczek na kasie fiskalnej

Zgodnie ze zmianami podatnik rejestrujący przyjęcie zaliczki na poczet przyszłych dostaw towarów/wykonania usług przy ustalaniu momentu powstania obowiązku podatkowego na gruncie podatku dochodowego miałby dowolność wyboru w zakresie stosowanej formy rozliczeń. W celu uproszczenia ewidencji mógłby zdecydować się na ujednolicenie momentu powstania obowiązku podatkowego przy przyjmowanych zaliczkach, które podlegają ewidencji na kasie fiskalnej. Wówczas wykazywałby je jako przychód w momencie ich otrzymania - zarówno dla celów VAT, jak i podatku dochodowego.

O przyjętym rozwiązaniu musiałby jednak poinformować urząd w terminie:

  • do dnia 20 stycznia roku podatkowego;
  • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął ewidencjonowanie obrotów za pośrednictwem kasy rejestrującej - dotyczy podatników rozpoczynających rejestrację sprzedaży na kasie fiskalnej w danym roku podatkowym.

IV ustawa deregulacyjna nie ogranicza się do wymienionych wyżej zmian. Wprowadza ponad 40 punktów nowelizacji przepisów z różnych dziedzin prawa powiązanych z prowadzeniem firmy. Zmiany, jakie planowo mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku, są kontynuacją rozpoczętych już działań dążących do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów