Poradnik Przedsiębiorcy

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego w leasingu finansowym

Nabycie środka trwałego do firmy stanowi często  zbyt duży wydatek dla przedsiębiorców o statusie małego podatnika. Dość często wybieranym przez nich wyjściem jest leasing finansowy. Dzięki niemu podatnik może zaliczyć wartość nabywanego sprzętu do ewidencji środków trwałych swojej firmy, a jednocześnie nie musi od razu spłacić całej kwoty zakupu. Ponadto dzięki statusowi małego podatnika może zostać zastosowana jednorazowa amortyzacja środka trwałego – pozwala mu to na znaczące obniżenie podstawy opodatkowania w okresie nabycia sprzętu. W tym miejscu pojawiają się jednak wątpliwości – jak jednorazowa amortyzacja leasingowanego środka trwałego wpływa na obowiązkową korektę kosztów?

Amortyzacja środka trwałego w leasingu finansowym

Amortyzacja środka trwałego, nabytego w drodze leasingu finansowego, nie jest traktowana w szczególny sposób. Oznacza to, że przedsiębiorca może zastosować dowolną wybraną przez siebie metodę amortyzacji, oczywiście o ile jest ona dopuszczalna dla konkretnego sprzętu. To, w jaki sposób można zamortyzować konkretną maszynę, wynika z przepisów ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Klasyfikacji Środków Trwałych.

Najczęściej stosowaną metodą amortyzacji jest metoda liniowa, pozwalająca na odliczanie równych kwot w określonej wysokości przez ustalony czas. Amortyzacja degresywna pozwala na rozpoczęcie odpisów od wartości wyższych, które zmniejszają się wraz z upływem czasu i podstawą odpisu (z każdym odpisem wartość środka trwałego będącego podstawą wyliczenia kolejnego odpisu jest pomniejszana o ten pierwszy). Amortyzacja przyspieszona odnosi się do takich środków trwałych, które przed wprowadzeniem do ewidencji były użytkowane przez okres co najmniej sześciu miesięcy, bądź które są ulepszone lub wykorzystywane bardziej intensywnie.

Amortyzację jednorazową można stosować w przypadku niskocennych środków trwałych – czyli takich, których wartość nie przekracza 10 000 zł. Amortyzację jednorazową mogą stosować również przedsiębiorcy o statucie małych podatników – jest to możliwość dana im w ramach pomocy de minimis.  Należy przy tym pamiętać, że skorzystanie z takiej amortyzacji obwarowane jest dodatkowymi wymaganiami jak np. limit maksymalnej amortyzacji jednorazowej, który wynosi 50.000 EUR

Amortyzacja jednorazowa w leasingu finansowym, tak samo jak w przypadku zakupu za gotówkę, dotyczy środków trwałych z grup 3 do 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyjątkiem samochodów osobowych, i dostępna jest dla firm rozpoczynających działalność oraz jak wcześniej wspomniano dla małych podatników.

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego a obowiązkowa korekta kosztów

Skoro już wiadomo, że składnik majątku nabyty w drodze leasingu finansowego może być amortyzowany jednorazowo, warto przyjrzeć się dokładnie drugiemu istotnemu aspektowi takiej transakcji, jakim jest obowiązkowa korekta kosztów.

Od 1 stycznia 2013 r. do końca 2015 roku zgodnie z przepisami ustawy o PIT, podatnik ma obowiązek skorygowania zaliczonych do kosztów, ale nieopłaconych wydatków. Taka konieczność pojawia się w momencie, gdy upłynie 30 dni od wskazanego terminu płatności (o ile nie jest on dłuższy niż 60 dni) lub gdy upłynie 90 dni od daty zaliczenia wydatku do kosztów (jeśli termin płatności przekracza 60 dni). Korekta oznacza pomniejszenie w danym okresie kosztów  uzyskania przychodów od kwoty nieopłaconego wydatku. Jeśli okaże się, że w tym okresie koszty są zbyt niskie, podatnik musi zwiększyć odpowiednio wartość przychodów. Po uregulowaniu wydatku możliwe jest ponowne zaliczenie go do kosztów podatkowych.