Poradnik Przedsiębiorcy

Korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem i fakturą – kiedy wykazać?

Dokonuję sprzedaży towarów klientom, którzy nie prowadzą firm. Sprzedaż dokumentuję, wystawiając paragon fiskalny na kasie fiskalnej. W momencie żądania klienta wystawiam fakturę do paragonu. W sierpniu 2020 roku klient zwrócił towar, który udokumentowany był w czerwcu paragonem i fakturą. Jak powinna być sporządzona korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem i fakturą?

Żaneta, Wrocław

 

Korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem i fakturą powinna być sporządzona poprzez wystawienie faktury korygującej oraz ujęcie wpisu korygującego w prowadzonej ewidencji korekt z kasy fiskalnej. Zatem jeżeli w celu udokumentowania transakcji na rzecz osoby nieprowadzącej działalności wystawiła Pani paragon fiskalny i fakturę do paragonu, wówczas jest Pani zobowiązana wystawić fakturę korygującą oraz ująć ją w ewidencji korekt.

Zwrot towaru udokumentowanego paragonem fiskalnym

W sytuacji, gdy podatnik zobowiązany jest do skorygowania sprzedaży, w której wyniku został wystawiony paragon fiskalny, powinien prowadzić specjalną ewidencję przeznaczoną do ujmowania wpisów z tytułu korekt sprzedaży. Obowiązek prowadzenia ewidencji korekt wynika z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie prowadzenia kas fiskalnych, zgodnie z którym ewidencja ta powinna zawierać m.in.:

  • datę sprzedaży;
  • nazwę jednoznacznie identyfikującą sprzedawany towar lub wyświadczoną usługę (oraz ewentualny opis);
  • termin zwrotu lub reklamacji przedmiotu sprzedaży;
  • wartość brutto zwracanego towaru lub reklamowanej usługi oraz kwotę podatku należnego (w przypadku zwrotu całości);
  • wartość brutto i wartość podatku należnego zwracanej kwoty (w przypadku częściowego zwrotu);
  • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży (paragon fiskalny);
  • protokół zwrotu towaru lub reklamacji podpisany przez obie strony transakcji.

Wówczas w przypadku zwrotu towaru podatnik dokonuje zapisu w powyższej ewidencji, dołączając do niej zwrócony paragon potwierdzający dokonanie transakcji i nie ewidencjonuje zwrotu bezpośrednio na kasie fiskalnej. Na podstawie ewidencji dokonuje się wpisu pomniejszającego łączny raport okresowy, w okresie, w którym dokonano faktycznego zwrotu towaru lub odstąpienia od umowy.

Korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem i fakturą

W praktyce bardzo często zdarzają się sytuacje, w których klient po dokonaniu zakupu udokumentowanego paragonem fiskalnym żąda wystawienia faktury do paragonu. W takiej sytuacji, gdy dojdzie do zwrotu towaru, sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą.

Elementy, które powinna zawierać faktura korygująca, zostały określone w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT.
Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT rozliczenia korekty na gruncie podatku VAT można dokonać pod warunkiem otrzymania przed upływem terminu złożenia deklaracji VAT za ten okres potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Zatem jeżeli zwrot towaru ma miejsce w sierpniu 2020r. i podatnik będzie posiadał potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę do 25 września 2020 r. (termin złożenia deklaracji VAT-7 za sierpień), wówczas możliwe będzie pomniejszenie należnego podatku VAT z tytułu zwrotu towaru w deklaracji VAT-7 składanej za sierpień.
Art. 29a ust. 13 ustawy o VAT:
[...] Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano”.

To jednak nie wszystko, mimo wystawienia faktury korygującej konieczne jest bowiem dokonanie stosownego wpisu w prowadzonej ewidencji korekt. Korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem i fakturą powinna odbywać się poprzez skorygowanie obu zapisów. Zatem konieczne jest wystawienie faktury korygującej i ujęcie jej w okresie otrzymania potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę w ewidencji korekt z kasy fiskalnej. Wówczas zostaną spełnione wszystkie przesłanki i sprzedawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu zwrotu.

Potwierdzeniem powyższego jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 stycznia 2016 roku o sygn.: IPPP2/4512-1019/15-2/AO, w której czytamy:

„Nawet jeśli sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dodatkowo dokumentowana jest fakturą, to wystawienie faktury korygującej i zarejestrowanie jej w odpowiedniej ewidencji dotyczącej faktur nie zwalnia Wnioskodawcy z prowadzenia ewidencji korekt, o której mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas. Przepis § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas jednoznacznie stanowi, że zwroty towarów [...] ujmuje się w odrębnej ewidencji. W takiej jednak sytuacji, zwrot towaru Wnioskodawca powinien ująć w ww. ewidencji korekt w momencie posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru dla którego wystawiono fakturę”.

Na gruncie podatku dochodowego natomiast korektę ujmuje się w okresie wystawienia faktury korygującej.