Obowiązki podatkowe w przypadku śmierci przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej, niestety trzeba się liczyć ze zdarzeniami losowymi, które mogą doprowadzić do śmierci podatnika - właściciela przedsiębiorstwa. Następstwem tego jest przejęcie firmy wraz z wartością spadku, przez spadkobierców zmarłego. Jednak jakich formalności muszą dopilnować oraz w jaki sposób rozliczyć się z obowiązków podatkowych po śmierci podatnika?

Czy trzeba składać deklaracje podatkowe za zmarłego przedsiębiorcę?

Wedle przepisów Kodeksu cywilnego podmiotem prawa jest osoba fizyczna od chwili narodzin do chwili śmierci. Zatem, przepisy podatkowe nakładające na osobę fizyczną obowiązek podatkowy wygasają wraz ze zgonem. Na podstawie ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP), numer identyfikacji podatkowej wygasa w przypadku zgonu lub ustania bytu prawnego podatnika (art. 12 ust. 2). Minister właściwy do spraw wewnętrznych po zarejestrowaniu osoby fizycznej w rejestrze PESEL jest zobowiązany przekazywać niezwłocznie z tego rejestru do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników informację o dacie zgonu.

W przypadku podatników prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o NIP, organy prowadzące ewidencję ludności są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania aktu zgonu, do przekazania informacji o zgonie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego podatnika.

Wynika z powyższego, iż składanie wszelkich deklaracji (PIT, VAT) jest niewłaściwe, ponieważ obowiązek ten ciążył na podatniku, a ustał wraz z jego śmiercią.

Art. 96 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług określa, że jeśli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT, zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, jest obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego, a w przypadku gdy zaprzestanie działalności nastąpiło w wyniku śmierci podatnika, zgodnie z art. 96 ust. 7 ustawy, zawiadomienia o zaprzestaniu działalności dokonuje jego następca prawny.

Obowiązek sporządzania spisu z natury a śmierć przedsiębiorcy

Wedle przepisów art. 14 ust. 5 ustawy o VAT, nie przewiduje on sytuacji sporządzania spisu z natury w przypadku zgonu podatnika. Wobec tego następca prawny- spadkobierca, nie ma obowiązku sporządzania remanentu likwidacyjnego oraz uiszczenia z tego tytułu podatku należnego. Wynika to również z faktu, gdzie spis z natury traktowany jest jako zobowiązanie podatnika, które powstało po jego śmierci, a co za tym idzie spadkobiercy za nie nie odpowiadają.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów