0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od nieruchomości - 2023

Wielkość tekstu:

Stawki w oparciu o które obliczany jest podatek od nieruchomości nie są jednolite na całą Polskę. Corocznie ustalane są w radach gminy i indywidualnie wdrażane w poszczególnych regionach. Ustawodawca zabezpiecza jednak podatników przed nadużyciami i zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rady gminy nie mogą przekroczyć stawek obwieszczanych przez Ministra Finansów.

Podatek od nieruchomości - stawki maksymalne

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy powstaje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym stwierdzono zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości.

Górne granice stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 prezentuje tabela:

Rodzaj nieruchomościStawka
Podatek od gruntów:
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni1,16 zł
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni5,79 zł
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni0,61 zł
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni3,81 zł
Podatek od budynków lub ich części:
mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej1,00 zł
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej28,78 zł
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej13,47 zł
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej5,87 zł
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej9,71 zł
Podatek od budowli:
budowle (od wartości)2%

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów