Poradnik Przedsiębiorcy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 14) - Pozostałe podatki i opłaty przedsiębiorcy

Poza podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarów i usług przedsiębiorca może być zobligowany do naliczenia i odprowadzenia innych danin oraz opłat. Sprawdź, jakie są podatki i opłaty przedsiębiorcy

Wśród najczęściej wymienianych pozostałych podatków znajdują się:

 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od środków transportowych,
 • podatek akcyzowy,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Podatki przedsiębiorcy - podatek od nieruchomości

Podatnikami podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, m.in. będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • użytkownikami wieczystymi gruntów.

Natomiast opodatkowaniu podlegają:

 • grunty;
 • budynki lub ich części;
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Co ważne, stawki podatku od nieruchomości ustalane są samodzielnie przez każdą z gmin w drodze uchwały.

W przypadku lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, nie powinno być problemu z prawidłowym opodatkowaniem powierzchni. Trudności mogą powstać w momencie, gdy w lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność. W takiej sytuacji jeżeli będzie miała miejsce zmiana przeznaczenia lokalu lub jego części, podatnik powinien liczyć się z dużo wyższą stawką podatku. Jeżeli natomiast przedsiębiorca prowadzi firmę w pomieszczeniu, które wykorzystywane jest również do celów mieszkalnych, nie ma podstaw do zmiany stawki opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Ważne!

Zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w momencie wydania decyzji przez właściwy organ, bez względu na ratalny sposób jego regulowania.

Pozostałe podatki i opłaty przedsiębiorcy - podatek od środków transportowych

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 • autobusy.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje:

 • od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty;
 • od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Natomiast obowiązek ten wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu -  lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas powierzenia pojazdu.

W celu rozliczenia podatku od środków transportowych podatnik składa deklarację DT-1 oraz DT-1/A.

Co ważne, podatek od środków transportowych co do zasady jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

W sytuacji gdy podatek ten dotyczy samochodów wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej, będzie on mógł zostać zakwalifikowany do kosztów podatkowych firmy.

Podatek akcyzowy

Do pozostałych podatków i opłat przedsiębiorcy należy zaliczyć podatek akcyzowy. Podatnikiem podatku akcyzowego, zgodnie z art. 13 ust.1 Ustawy o podatku akcyzowym, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot:

 • nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony;
 • będący nabywcą końcowym zużywającym energię elektryczną, jeżeli od tej energii nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu;
 • będący nabywcą lub posiadaczem suszu tytoniowego niebędący podmiotem prowadzącym skład podatkowy, pośredniczącym podmiotem tytoniowym lub rolnikiem, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od tego suszu zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tego suszu;
 • u którego powstają ubytki wyrobów akcyzowych lub doszło do całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, również gdy nie jest właścicielem tych wyrobów akcyzowych;
 • będący przedstawicielem podatkowym;