0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Akcyza w Księdze Przychodów i Rozchodów - warto wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Część przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązana jest do uiszczania podatku akcyzowego. Powinnością tą obarczone są firmy, których działalność związana jest z produkcją, importem lub wprowadzaniem wyrobów akcyzowych do obrotu, a także sprowadzaniem samochodów z innych krajów do Polski.

Akcyza - co to takiego?

Akcyza, nazywana również podatkiem akcyzowym to rodzaj podatku pośredniego, a więc nakładanego na ostatecznego odbiorcę, czyli konsumenta. Inaczej mówiąc, akcyzę opłaca przedsiębiorca, który prowadzi działalność, lecz jej wartość wliczana jest w koszt danego produktu, którego nabywcą finalnym jest konsument i to on ostatecznie ponosi koszt podatku akcyzowego.

Czy akcyza jest kosztem?

Przedsiębiorca, który ma obowiązek zapłaty podatku akcyzowego, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności może ten wydatek zaliczyć do kosztów podatkowych firmy. Jest on bowiem związany z działaniami przedsiębiorcy, które prowadzi w celu osiągnięcia przychodu. Ponadto akcyza nie stanowi wydatku wyłączonego z kosztów podatkowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za moment poniesienia kosztu uznaje się dzień wystawienia faktury lub innego dokumentu, który dokumentuje poniesienie kosztu.

W związku z powyższym, akcyza, która stanowi koszt podatkowy, podlega wykazaniu w księdze przychodów i rozchodów. Powinna ona zostać ujęta w podatkowej księdze zgodnie z datą wystawienia dokumentu, który jest podstawą tego zapisu.

Sprzedaż wyrobów węglowych a akcyza w KPIR

Opodatkowaniu akcyzą podlegają wyroby węglowe, a dokładniej ich sprzedaż na terytorium kraju, WNT, WDT, import oraz eksport.

Ustawa o podatku akcyzowym wymienia czynności, które uznawane są za sprzedaż wyrobów węglowych. Zalicza się do nich:

  • sprzedaż - w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

  • użycie na potrzeby prowadzonej działalności.

Obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą wyrobów węglowych powstaje również z dniem wydania tych wyrobów przewoźnikowi. Natomiast gdy sprzedaż jest potwierdzona fakturą, to obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, jednak nie później niż siódmego dnia po wydaniu wyrobów węglowych.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek akcyzowy od sprzedaży węgla stanowi koszt podatkowy. Jest on ujmowany w KPiR w kolumnie 13 jako pozostałe wydatki na podstawie dowodu dokumentującego poniesienie wydatku, zazwyczaj na podstawie faktury VAT.

Należy jednak mieć na względzie, że do kosztów podatkowych nie zalicza się strat wynikłych z ubytków wyrobów akcyzowych, a także podatku akcyzowego od tych ubytków.

Na podatnika, który dokonuje obrotu wyrobami węglowymi, nałożone zostały obowiązki związane z akcyzą. Do tych czynności zalicza się:

  • złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego;

  • obliczenie i wpłacenie w określonym terminie akcyzy na konto właściwej izby celnej. W przypadku podatku akcyzowego terminem tym jest 25. dzień miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Akcyza od sprzedaży używanych samochodów - jak ujmować w KPiR?

W sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność związaną ze sprzedażą sprowadzanych samochodów używanych, wówczas wydatki poniesione na opłacenie akcyzy stanowią element ceny zakupu. Koszt ten należy zaewidencjonować w KPIR w kolumnie 10.

Sprowadzając samochody z zagranicy, należny podatek akcyzowy od ich nabycia jest elementem ceny zakupu i musi zostać uwzględniony w wartości spisu z natury. Bez względu na to, czy auto jest sprowadzane z krajów Unii Europejskiej, czy spoza niej.

Zgodnie z przepisami dokonany zakup musi zostać ujęty w KPiR po otrzymaniu towaru, jednak nie później niż w dzień przekazania do magazynu lub dzień sprzedaży. W przypadku sprowadzanych do Polski samochodów oznacza to, że powinien on zostać zaewidencjonowany w KPiR w dniu sprowadzenia do kraju.

Jeśli jednak zgłoszenie do opodatkowania podatkiem akcyzowym nastąpi po dacie sprowadzenia samochodu do Polski, czyli już po ujęciu zakupionego samochodu w księdze podatkowej, to wartość podatku akcyzowego należy ująć w dacie zgłoszenia podatku, w kolumnie 10. Wraz z wpisem w KPiR należy zamieścić informację, której pozycji zakupu dotyczy ten wpis.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów