Poradnik Przedsiębiorcy

Środki trwałe – definicja

Prowadzenie działalności gospodarczej bez rzeczowych składników majątku takich jak np. komputer, samochód czy maszyny produkcyjne co do zasady jest niemożliwe. Kiedy mogą zostać zakwalifikowane jako środki trwałe? Jakie metody amortyzacji środków trwałych można stosować? Wyjaśniamy poniżej.

Środki trwałe - czym są?

Jak wynika z art. 22a ust.1 ustawy o PIT za środki trwałe uznaje się:

 • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

 • maszyny, urządzenia i środki transportu,

 • inne przedmioty,

które spełniają spełniają poniższe warunki:

 • stanowiące własność lub współwłasność podatnika,

 • nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,

 • kompletne i zdatne do użytku,

 • o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok,

 • wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Ważne!

Jak stanowi art. 22a ust. 2 ustawy o PIT bez względu na okres użytkowania za środki trwałe uznaje się:

 • przyjęte do użytkowania inwestycje w obcym środku trwałym,

 • budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,

 • budowle, budynki, lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy leasingu finansowego.

Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacji podlegają wszystkie wyżej wskazane składniki majątku uznawane za środki trwałe. Niemniej jednak art. 22c ustawy o PIT jasno wskazuje, iż amortyzacji nie podlegają:

 • grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów,

 • budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu,

 • dzieła sztuki i eksponaty muzealne,

 • wartość firmy,

 • składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę działalność.

Składniki majątku zakwalifikowane jako środki trwałe należy ująć w ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu przekazania do użytkowania.

Ważne!

Nowo zakupione składniki majątku, spełniające warunki do uznania za środki trwałe, których wartość nie przekracza kwoty 3500 zł, mogą zostać ujęte bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. Wówczas nie wykazuje się ich w ewidencji środków trwałych.

Środki trwałe i ustalenie ich wartości początkowej

Aby dany środek trwały mógł być amortyzowany, należy ustalić jego wartość początkową, od której będą naliczane odpisy amortyzacyjne. Sposób wyceny zależy od tego, w jaki sposób został wprowadzony do firmy, co prezentuje poniższa tabela.

Sposób nabycia

Sposób wyceny

Zakup

cena nabycia

Częściowe odpłatne nabycie

cena nabycia powiększona o wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b ustawy o PIT

Wytworzenie we własnym zakresie

koszt wytworzenia

Spadek, darowizna, inny nieodpłatny sposób

wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości