Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Usługi wykonywane częściowo od 2014 r.

Zasada ogólna

Do końca roku 2013 r., zgodnie z zasadą ogólną, obowiązek podatkowy powstawał z chwilą wydania towarów lub wykonania usługi, a jeżeli czynności te miały zostać potwierdzone fakturą - z chwilą wystawienia tej faktury, nie później jednak niż w ciągu 7 dni licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Z kolei od stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zatem rozliczanie podatku następuje co do zasady w miesiącu dokonania takiej dostawy lub wykonania usługi.

Jednakże ustawodawca przewidział szereg wyjątków. W tym także dla usług wykonywanych częściowo.

Nowe przepisy art. 19a ustawy VAT

Z dniem 1 stycznia 2014 r. w ustawie o podatku od towarów i usług wszedł w życie przepis art. 19a ust. 2, który wprowadził opodatkowanie usług częściowych. Zgodnie z jego dyspozycją, w odniesieniu do usług przyjmowanych częściowo, usługę należy uznać za wykonaną również w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

Obowiązek podatkowy będzie powstawał z upływem miesiąca, w którym dana część usługi zostanie zrealizowana.

Należy się spodziewać, że przepis będzie miał zastosowanie do każdego rodzaju usług, które są przyjmowane częściowo, pod warunkiem, że w stosunku do części usługi określono  zapłaty.

Obowiązek rozliczenia podatku należnego nie powstanie, jeżeli nie zostanie określona zapłata za konkretną część usługi.

W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług wskazano, że przepis ma mieć zastosowanie do usług budowlanych, które nie spełniają kryteriów przewidzianych dla usług o charakterze ciągłym.

Obowiązek podatkowy

W poprzednim stanie prawnym, tj. do dnia 31 grudnia 2013 r., zgodnie z art. 19 ust. 14 ustawy VAT - obowiązek podatkowy w przypadku wykonania usług dokumentowanych na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych powstawał z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usług.

Próżno szukać odpowiednika tego przepisu w znowelizowanej ustawie VAT.

Od 1 stycznia 2014 r. nawet częściowe wykonanie usług, w tym także tych potwierdzonych protokołem zdawczo-odbiorczym lub w inny sposób, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego co do zasady z dniem wykonania tej części usługi, o ile w odniesieniu do tej części przewidziano zapłatę.

Podczas określania momentu powstania obowiązku podatkowego należy mieć również na uwadze przepisy szczególne art. 19a ust. 5 ustawy VAT uzależnia moment powstania obowiązku podatkowego m.in. od chwili otrzymania całości lub części zapłaty, momentu wystawienia faktury oraz upływu terminu płatności.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty w przypadku:

  • wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,

  • przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,

  • dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18 ustawy,

  • świadczenia - na podstawie odrębnych przepisów - na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym albo przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług,

  • świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37–41 ustawy (mowa tutaj między innymi o usługach ubezpieczeniowych, udzielania kredytów, poręczeń).

Obowiązek podatkowy powstanie także z chwilą wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust 1, z tytułu:

  • świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,

  • dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1),

  • czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.