0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wzór rejestru wypadków

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie rejestru wypadków należy do podstawowych obowiązków, jakie ciążą na przedsiębiorcy jako pracodawcy. Oczywiście w pierwszej kolejności pracodawca-przedsiębiorca powinien tak organizować pracę, aby była ona dla pracowników bezpieczna. Jednakże w chwili, gdy dojdzie do wypadku przy pracy, pracodawca-przedsiębiorca musi podjąć odpowiednie kroki eliminujące lub ograniczające zagrożenie. Jakie kroki musi podjąć pracodawca po wypadku i jakie rejestry jest obowiązany przy tym prowadzić? Jak wygląda wzór rejestru wypadków? Odpowiedzi na te pytania znajdują się poniżej.

Wzór rejestru wypadków do pobrania

Do pobrania:

Wzór rejestru wypadków.pdf
Wzór rejestru wypadków.docx

Wypadek przy pracy – definicja

Według art. 3 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności bądź poleceń przełożonych;
 2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. 

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 1. w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 2. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 3. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Jak wskazuje Sąd Najwyższy w postanowieniu z 19 czerwca 2020 roku (III UK 456/19): „Wykonywanie zwykłych (typowych, normalnych), choćby stresujących lub wymagających dużego wysiłku fizycznego, czynności (obowiązków) przez pracownika, nie może być uznane za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy, gdyż sama praca nie może stanowić zewnętrznej przyczyny w rozumieniu definicji wypadku przy pracy, ale może nią być dopiero określona nadzwyczajna sytuacja związana z tą pracą, która staje się współdziałającą przyczyną zewnętrzną”.

Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy

Zgodnie z art. 234 § 1 Kodeksu pracy w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Realizacja przez pracodawcę obowiązku wynikającego z art. 234 § 1 kp w zakresie ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy czy wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy, dotyczy powołania zespołu powypadkowego. Oznacza to, że pracodawca nie jest uprawniony do samodzielnego dokonywania kwalifikowania zdarzenia wypadkowego dotyczącego pracownika przy uwzględnieniu pojęć zawartych w art. 3 ust. 1, 2, i 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy uwarunkowana jest ustaleniem, że tego rodzaju działań zaniechano albo dokonano ich niewłaściwie. Konieczne jest zatem stwierdzenie, że w konkretnych okolicznościach faktycznych praca została zorganizowana nieprawidłowo, co w konsekwencji doprowadziło do wypadku, albo że istniejące realne zagrożenia przy jej wykonywaniu nie zostały rozpoznane przez pracodawcę, wobec czego pracownik nie miał o nich żadnej wiedzy, albo zagrożenia faktycznie rozpoznane nie zostały wyeliminowane przez pracodawcę, co naraziło na uszczerbek zdrowie pracownika.

Ustalenie wypadku przy pracy jest prawem pracownika i jednocześnie obowiązkiem pracodawcy, niezależnie od tego, czy pracownik będzie dochodził świadczeń z ww. ustawy wypadkowej. Wypadek przy pracy nie jest zdarzeniem prawnie obojętnym dla pracodawcy i dla pracownika.

Rejestr wypadków przy pracy

Zgodnie z art. 234 § 3 kp pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

Wytyczne w zakresie zawartości rejestru wypadków zawiera § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Zgodnie z jego treścią pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych.

Rejestr wypadków przy pracy zawiera:

 1. imię i nazwisko poszkodowanego;
 2. miejsce i datę wypadku;
 3. informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego;
 4. datę sporządzenia protokołu powypadkowego;
 5. stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy;
 6. datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy;
 7. liczbę dni niezdolności do pracy;
 8. inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów