Poradnik Przedsiębiorcy

Wypadek przy pracy - kiedy można o nim mówić?

Wypadek przy pracy - definicja

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

  • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż wyżej określone, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,

  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,

  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Termin zgłoszenia wypadku pracodawcy

Zgodnie z art. 211 Kodeksu pracy pracownik powinien zgłosić wypadek przy pracy niezwłocznie po jego zauważeniu. Także osoba zatrudniona, która uległa wypadkowi, jeżeli stan zdrowia na to pozwala, powinna niezwłocznie poinformować swojego przełożonego o wypadku przy pracy. W kodeksie nie wskazano jednak obowiązującego terminu, w którym należy to zrobić.

Nie istnieje ustawowa definicja pojęcia „niezwłocznie”, termin ten oznacza zwykle „bez zbędnej zwłoki”. Przekazanie pracodawcy informacji o zdarzeniu po upływie dłuższego czasu od jego zaistnienia lub niepoinformowanie go wcale nie może mieć wpływu na podjęcie przez niego działań mających na celu ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku. Nie może również pozbawić pracownika prawa dochodzenia ustalenia, że zdarzenie miało charakter wypadku przy pracy.

Orzecznictwo sądowe stanowi, że niepoinformowanie przełożonego o wypadku bezpośrednio po zdarzeniu nie pozbawia pracownika prawa żądania ustalenia, że miał miejsce wypadek przy pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy wypadkowej z dnia 12 czerwca 1975 r.

Jednak sam brak poinformowania pracodawcy przez poszkodowanego o wypadku lub w późniejszym terminie może zostać potraktowane jako naruszenie podstawowych obowiązków, które będzie skutkowało odpowiedzialnością porządkową, czyli upomnieniem, naganą lub karą pieniężną.

Dobrym rozwiązaniem w takim wypadku jest wprowadzenie do przepisów wewnętrznych firmy zostanie zarządzenia dotyczącego ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, w którym będzie ustalona procedura powiadamiania o zdarzeniu wypadkowym.

Wypadek przy pracy - procedura zgłoszenia

Okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy ustala powołany w tym celu przez pracodawcę dwuosobowy zespół powypadkowy.

W skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy, przepisy jednak przewidują w tym zakresie liczne wyjątki – w zależności od stanu zatrudnienia w zakładzie oraz przyjętego przez pracodawcę systemu realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

  • u pracodawcy, który nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, zamiast pracownika tej służby w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp, albo specjalista spoza zakładu pracy;

  • u pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, zamiast społecznego inspektora pracy w skład zespołu powypadkowego wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

  • jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym określonym w punktach powyżej ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracodawca i specjalista spoza zakładu pracy.

Zgodnie z § 9. 1 rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie ustalenia okoliczności i  przyczyn wypadku przy pracy zespół sporządza protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wypadku i przekazuje niezwłocznie do zatwierdzenia pracodawcy. W razie niedotrzymania tego terminu, zespół ma obowiązek podania w protokole przyczyn opóźnienia.

Do protokołu załącza się komplet niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem, w tym wyjaśnień poszkodowanego, informacji dotyczących wypadku od świadków, opinii lekarzy i innych specjalistów, a także ewentualnych szkiców lub fotografii miejsca wypadku.

Dopiero na podstawie protokołu powypadkowego oraz przedstawionego zwolnienia pracownikowi należy się wypłata zasiłku chorobowego z funduszu wypadkowego w wysokości 100 % wynagrodzenia.