0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Bezpłatna rejestracja do VAT-R w 2015

Wielkość tekstu:

Jedną wśród wielu zmian w przepisach podatkowych, jakie zostały zaplanowane na 2015 rok, jest ograniczenie kosztów związanych z założeniem działalności gospodarczej. Potencjalny przedsiębiorca, który zamierza otworzyć własną firmę, od stycznia następnego roku może liczyć na oszczędność w wysokości 170 zł, bowiem przestanie obowiązywać opłata przy złożeniu rejestracji na VAT-R.

Rejestracja na VAT-R

Co do zasady osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zamierza dokonywać sprzedaży towarów lub usług objętych opodatkowaniem VAT, musi najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie danej sprzedaży złożyć formularz VAT-R. Wspomniany druk służy do rejestracji przedsiębiorcy jako czynnego lub zwolnionego podatnika podatku od towarów i usług. Wypełniony formularz należy dostarczyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku gdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną czynności podlegające opodatkowaniu wykonuje na terenach podległych różnym urzędom, wówczas należy druk przedłożyć do placówki właściwej ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Innym sposobem złożenia VAT-R jest dołączenie go do formularza CEIDG-1 składanego w celu rejestracji działalności gospodarczej.

W następnej kolejności urząd skarbowy potwierdza rejestrację podatnika jako czynnego bądź korzystającego ze zwolnienia z VAT. Obecnie za takie potwierdzenie przedsiębiorca musi wnieść opłatę 170 zł, a obowiązek uiszczenia należności powstaje w momencie dostarczenia formularza rejestracyjnego do urzędu. Podatnik wówczas zobowiązany jest do dostarczenia potwierdzenia zapłaty w ciągu 3 dni od daty powstania obowiązku uregulowania należności.

Jeżeli formularz VAT-R składany jest w formie elektronicznej, potwierdzenie zapłaty można dołączyć w formie pliku z rozszerzeniem PDF. Wówczas nie ma obowiązku dostarczania dowodu zapłaty w formie papierowej.

Brak obowiązkowej opłaty za rejestrację na VAT-R

Zniesienie obowiązku uzyskania potwierdzenia rejestracji w podatku VAT jest jednym z założeń projektu Ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. W związku z tym od początku 2015 roku uzyskanie potwierdzenia nie będzie obowiązkowe dla każdego podatnika, dzięki czemu - nieznacznie, ale jednak - obniżą się koszty rozpoczęcia własnej firmy. Co istotne, opłata w wysokości 170 zł w dalszym ciągu będzie pobierana przez urzędy za wydanie na wniosek podatnika potwierdzenia rejestracji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów