KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur - co oznacza dla przedsiębiorcy?

  • 4.97/5 (29)

Wielkość tekstu:

Krajowy Systemu e-Faktur (KSeF) – znany także pod nazwą Centralny Rejestr Faktur CRF lub Centralna Baza Faktur, wchodzi w życie od stycznia 2022 r. Jego zadaniem jest gromadzenie wszystkich e-faktur wystawianych przez przedsiębiorców. Taka funkcjonalność niewątpliwie wpłynie na ich działalność, więc pewnie wielu z nich już teraz obawia się, że KSeF przysporzy obowiązków, których niespełnienie będzie rodzić swoje następstwa. Czy słusznie?

KSeF - Krajowy Systemu e-Faktur - założenia

Ustawodawca wprowadził możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania sprzedaży obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. W odniesieniu do faktur ustrukturyzowanych, występujących jako rodzaj faktur elektronicznych, od stycznia 2022 roku istnieje możliwość ich wystawiania i otrzymywania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Zgodnie z art. 29a ust. 15 pkt 5 ustawy o VAT otrzymanie faktury korygującej przez drugą stronę, nie wymaga dowodu z uzgodnień ponieważ, system jest wyposażony w funkcjonalność, która umożliwia otrzymanie automatycznej informacji o odebraniu faktury korygującej.

Podatnicy którzy wystawiają wyłącznie faktury ustrukturyzowane, mogą korzystać również z preferencji w postaci skróconego do 40 dni terminu zwrotu podatku VAT dla tych którzy spełnili określone warunki. Skrócony 40-dniowy termin zwrotu jest wyjątkową preferencją, którą mogą uzyskać podatnicy jeżeli zgodnie z art. 87 ust. 5b ustawy o VAT:

  • podatnik wystawia wyłącznie faktury ustrukturyzowane,
  • nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w części deklaracyjnej JPK_V7, nie przekracza 3.000 zł,
  • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot:
    • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
    • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3,
    • posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1.

Dodatkowo poprzez KSeF nie ma możliwości wystawiania i przesyłania not korygujących w postaci ustrukturyzowanej do faktur ustrukturyzowanych, ze względu na ich specyfikę, tj. okoliczność, że wymagają akceptacji odbiorcy.

Od kiedy obowiązkowy KSeF?

Od 1 stycznia 2022 roku wystawianie faktur w KSeF jest rozwiązaniem dobrowolnym dla podatników. Natomiast planowany termin obowiązkowego stosowania tej formy wystawiania faktur przez podatników to styczeń 2023 roku.

KSeFPEF to dwa systemy funkcjonujące osobno. Więcej informacji o Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) w artykule: E-faktura – wszystko co warto wiedzieć!

Zadania CRF

Centralny Rejestr Faktur jest systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych, jak również do ich przechowywania, oznaczania numerem identyfikującym przydzielonym przez ten system, weryfikowania zgodności z określonym i udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzorem takiej faktury.

Dodatkowo system służy do analizy i kontroli danych z faktur ustrukturyzowanych oraz wysyła komunikaty dotyczące wystawienia, odrzucenia albo braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej. Dzięki skorzystaniu z wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF podatnicy są zwolnieni z obowiązku ich przechowywania i archiwizacji. W KSeF to administracja podatkowa zapewnia przechowywanie wystawionych za jego pośrednictwem faktur. 

Wprowadzane rozwiązanie ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym ograniczenie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT co przyczynia się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników poprzez łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentów.

Wprowadzenie elektronicznego ustandaryzowanego wzoru faktury w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji handlowych. Możliwość zautomatyzowania procesów księgowych znacząco wpływa na zmniejszenie liczby błędów wywołanych czynnikiem ludzkim. 

W ustawie przewidziano, również kwestię nieprawidłowości sytemu ponieważ zgodnie z założeniami w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych będą się pojawiały komunikaty dotyczące niedostępności systemu.

 

 

Kliknij w link i  poznaj Program do fakturowania dostosowany do KSeF

KSeF

KSeF oznacza uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru pewnych obowiązków 

Przede wszystkim ciężar przechowywania faktur ustrukturyzowanych spada na KSeF i wynosi on 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione, a w przypadku upływu terminu przedawnienia po tym okresie – do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Nowa funkcjonalność sprawia, że organ podatkowy nie będzie miał podstaw do żądania od podatnika okazania faktur na wezwanie, albowiem administracja podatkowa posiada natychmiastowy dostęp do tych faktur.
Kolejną zmianą jest rezygnacja z obowiązku przesyłania na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA) w zakresie obejmującym faktury ustrukturyzowane wystawione przez podatnika lub podmiot uprawniony do dostępu do KSeF.

System ten jest kolejnym narzędziem mającym na celu uszczelnienie systemu podatkowego a jednocześnie w dłuższej perspektywie pozwoli na ograniczenie działań podatników zaangażowanych w nieuczciwą działalność, co spowoduje ograniczenie nieuczciwej konkurencji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów