0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PCC od obrotu kryptowalutami - nowe stanowisko MF

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obrót kryptowalutami stał się niezwykle popularny wśród podatników w Polsce. Jednakże w związku z tym, że strony transakcji są anonimowe, a dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży lub zakupu nie jest standardowym dokumentem uwarunkowanym przepisami, powstała wątpliwość, w jaki sposób zgodnie z przepisami należałoby rozliczyć obrót kryptowalutami. Ministerstwo finansów przyjęło regulację, że od każdego zakupu kryptowaluty powinien być płacony podatek PCC. Czy w dalszym ciągu obowiązuje PCC od obrotu kryptowalutami? Odpowiadamy.

PCC od obrotu kryptowalutami – poprzednie stanowisko

W związku z coraz większą nieścisłością przepisów odnośnie do obrotu kryptowalutami Ministerstwo Finansów postanowiło wydać oficjalne opracowanie “Skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC” opublikowane 4 kwietnia 2018 roku, wskazujące jak prawidłowo rozliczyć obrót kryptowalutami.

W opracowaniu MF został poruszony temat podatku PCC od obrotu kryptowalutami, co spotkało się z negatywnym przyjęciem. Oburzenie wynika między innymi z faktu, że obrót kryptowalutami polega na skupowaniu kryptowaluty i odsprzedaniu po korzystniejszym kursie, w związku z czym w ciągu dnia może nastąpić koło kilkudziesięciu transakcji. To wiązałoby się ze sporządzaniem wielostronicowego druku P-CC3 z każdego dnia.

W opracowaniu możemy przeczytać, że: Umowa sprzedaży oraz zamiany kryptowaluty, stanowiącej prawo majątkowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) [16]. W przypadku umowy sprzedaży obowiązek zapłacenia tego podatku – w wysokości 1% wartości rynkowej nabywanego prawa majątkowego zbywanej kryptowaluty – dotyczy kupującego. Przy umowie zamiany obowiązek zapłaty podatku – w wysokości 1% wartości rynkowej prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek – dotyczy solidarnie stron czynności.

Wyłączona z opodatkowania PCC [17] jest umowa sprzedaży lub zamiany kryptowalut objęta podatkiem VAT – w zakresie, w jakim podlega opodatkowaniu VAT lub jeżeli przynajmniej jedna ze stron czynności jest zwolniona z VAT z tytułu dokonania tej czynności.

Po negatywnym przyjęciu Ministerstwo Finansów 9 kwietnia 2018 roku wydało komunikat, w którym wskazało, że:
Na stronach Ministerstwa Finansów został przedstawiony aktualny stan dotyczący opodatkowania kryptowalut wynikający z aktualnie obowiązujących ustaw podatkowych (1,2). Nie jest to jednak docelowy sposób opodatkowania tej sfery. Pracujemy nad zaproponowaniem innej bardziej dogodnej formy opodatkowania kryptowalut.

Nie należy rozliczyć PCC od obrotu kryptowalutami – stanowisko do 30 czerwca 2019 roku

Prace nad opracowaniem bardziej dogodnej formy opodatkowania kryptowalut nie trwały długo, 13 lipca 2018 roku weszło bowiem w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej.

W rozporządzeniu tym zostało wskazane, że podatnicy nabywający w drodze umowy sprzedaży lub zamiany walutę wirtualną, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwolnieni są z opłacania od tejże transakcji podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym ze składania z tego tytułu druku PCC-3.

Art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:
26) walucie wirtualnej – rozumie się przez to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:
prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji
publicznej,
międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez
poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
wekslem lub czekiem
– oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany
Należy mieć na uwadze, że zwolnienie z podatku PCC od obrotu kryptowalutami nie będzie działać wstecz. W związku z tym zwolnieniem objęte są transakcje dokonane między 13 lipca 2018 roku a 30 czerwca 2019 roku. Transakcje dotyczące obrotu kryptowalutami zawarte do 13 lipca 2018 roku obowiązuje wcześniej wskazany sposób rozliczeń, a co za tym idzie konieczność zapłaty podatku PCC od obrotu kryptowalutami.

Dlaczego do końca czerwca 2019 roku? Ministerstwo Finansów wskazuje w odpowiedzi na pismo z 26 czerwca 2018 r., znak DP-I.0220.10.2018.MM, że:
Rozwiązania dotyczące sytuacji prawnopodatkowej podmiotów, które w przeszłości nie uregulowały swoich zobowiązań z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z obrotem kryptowalutami, wymagają inicjatywy ustawodawczej. Kierunek rozwiązań nie jest jeszcze przesądzony i będzie wynikiem prowadzonych obecnie pogłębionych analiz.

Reasumując, choć podatek PCC od obrotu kryptowalutami do 30 czerwca 2019 roku nie będzie obowiązywał transakcji zawartych po 13 lipca 2018 roku, można się spodziewać, że do tego czasu Ministerstwo Finansów opracuje już gotowe rozwiązania prawne dla obrotu kryptowalutami w Polsce.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów